A A A

Aktualności

27 LIPCA 2016 Środa Dzień powszedni
2016-07-26 20:35:25

Dzisiejsze czytania

(Jr 15,10.16-21)
Biada mi, matko moja, żeś mnie porodziła, męża skargi i niezgody dla całego kraju. Nie pożyczam ani nie daję pożyczki, a wszyscy mi złorzeczą. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie, Boże Zastępów! Nigdy nie zasiadałem w wesołym gronie, by się bawić; pod Twoją ręką siadałem samotny, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego mój ból nie ma granic, a moja rana jest nieuleczalna, niemożliwa do uzdrowienia? Czy będziesz więc dla mnie jakby zwodniczym strumieniem, zwodniczą wodą? Dlatego to mówi Pan: Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną. Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami. Wtedy oni się zwrócą ku tobie, ty się jednak nie będziesz ku nim zwra Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić - wyrocznia Pana. Wybawię cię z rąk złoczyńców i uwolnię cię z mocy gwałtowników.

(Ps 59,2-5.10-11.17)
REFREN: Bóg jest ucieczką w dniu mego ucisku

Od nieprzyjaciół moich wyzwól mnie, mój Boże,
broń mnie od tych, co na mnie powstają.
Wybaw mnie od złoczyńców
i od mężów krwawych.

Bo oto czyhają na moje życie,
spiskują przeciw mnie mocarze,
a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, Panie,
bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować.

Na Ciebie będę baczył, Mocy moja,
bo Ty, o Boże, jesteś moją warownią.
Wychodzi mi naprzeciw Bóg w swej łaskawości,
Bóg sprawia, że mogę patrzeć na klęskę swych wrogów.

A ja opiewać będę Twoją potęgę
i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości.
bo stałeś się dla mnie warownią
i ucieczką w dniu mego ucisku.

(J 6,63b.68b)
Słowa Twoje, Panie, są duchem i są życiem. Ty masz słowa życia wiecznego

(Mt 13,44-46)
Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Do góry

Rozważania do czytań

Oremus

Boży prorocy od wieków wzbudzali sprzeciw – od Starego Testamentu aż po czasy obecne – ponieważ ich misją jest przekazywanie Bożej prawdy. Odsłaniają oni oblicze Boga, często nieznane, różne od ludzkich wyobrażeń. My natomiast łatwo zadowalamy się tym, co znane i do czego już się przyzwyczailiśmy. Aby przyjąć Boże orędzie, trzeba czasem zostawić wcześniejsze przyzwyczajenia i wyobrażenia. Za każdym razem warto, bo czeka na nas sam Bóg i Jego królestwo – skarb ukryty w roli, drogocenna perła, dla której warto oddać wszystko.

Małgorzata Konarska, „Oremus” lipiec 2004, s. 114

LG tom III: Środa XVII zw, str. 461-463
2016-07-26 20:34:20

K. Wszyscy się dziwili pełnym wdzięku słowom.

W. Które płynęły z ust Jezusa.


Z Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian

10, 1 - 11, 6

Osobista obrona Apostoła

Bracia! Ja sam, Paweł, upominam was przez cichość i łagodność Chrystusa, ja, który będąc między wami, uchodzę w oczach waszych za pokornego, a z daleka od was jestem dla was zbyt surowy, ja was proszę: żebym nie musiał odwołać się do tej surowości, na jaką zamierzam się zdobyć względem tych, co sądzą, że postępujemy według ciała. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.
Zauważcie to, co jest zresztą oczywiste! Jeżeli ktoś jest przekonany, że należy do Chrystusa, niechże znów weźmie pod własną rozwagę i to, że my również, podobnie jak on, jesteśmy Chrystusowi. Choćby mi bowiem wypadło jeszcze bardziej chlubić się z władzy, jaką nam dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku zagładzie waszej, nie będę się wstydził dlatego rzekomo, iżby się nie wydało, że chcę was straszyć listami. 'Listy bowiem - jak utrzymują - są groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa nic nie znaczy'. Kto tak sądzi, niech sobie zapamięta, że jakimi jesteśmy w słowach naszych listów będąc poza wami, takimi też będziemy w czynie jako obecni wśród was.
Nie mamy bowiem odwagi ani równać się, ani stawiać siebie obok tych, którzy zachwalają sami siebie; nie okazują wielkiego rozsądku, gdy siebie samych mierzą miarą własnej osoby i porównują się sami z sobą. Nie będziemy się wynosili ponad miarę, lecz będziemy się oceniali według granic wyznaczonych nam przez Boga, a sięgających aż do was. Nie przekraczamy bowiem słusznej miary jak ci, którzy do was jeszcze nie dotarli; przecież doszliśmy do was z Ewangelią Chrystusa. Nie przechwalamy się ponad miarę kosztem cudzych trudów. Mamy jednak nadzieję, że w miarę rosnącej w was wiary my również wzrastać będziemy według naszej miary, niosąc Ewangelię poza wasze granice, a nie chlubiąc się tym, co już było dokonane przez innych. Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi. Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo uznaje Pan.
O, gdybyście mogli znieść trochę szaleństwa z mojej strony! Ależ tak, wy i mnie znosicie! Jestem bowiem o was zazdrosny Boską zazdrością. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę.
Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego Ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną ewangelię, nie tę, którąście przyjęli - znosicie to spokojnie. Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż 'wielcy apostołowie'. Choć bowiem niewprawny w słowie, to jednak nie jestem pozbawiony wiedzy. Zresztą ujawniliśmy się wobec was we wszystkim pod każdym względem.
2 Kor 10, 3-4; Ef 6, 16. 17

W. Chociaż pozostajemy w ciele, nie prowadzimy walki według ciała, * Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała.
K. Bierzcie wiarę jako tarczę i miecz Ducha, to jest słowo Boże. W. Gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała.

LG tom III: Środa XVII zw, str. 463-464

Katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa
(Katecheza 18, 23-25)

Kościół jest ludem wezwanym i zgromadzonym przez Boga
Kościół nazywa się katolickim, czyli powszechnym, ponieważ obejmuje cały świat - od jednego krańca aż po drugi. Nazywa się tak, ponieważ w sposób całościowy i bez błędu głosi prawdy dotyczące bytów widzialnych i niewidzialnych, niebieskich i ziemskich; ponieważ wszystkich ludzi, rządzonych i rządzących, uczonych i prostych, prowadzi do oddawania należnej chwały Bogu; ponieważ leczy wszystkie rodzaje grzechów duszy i ciała, a także posiada wszystkie rodzaje cnót wyrażające się zarówno w słowach, jak i czynach, i wreszcie wszystkie rodzaje darów duchowych.
Sama nazwa 'Kościół' (Ecclesia), czyli zwołanie, jest bardzo odpowiednia, ponieważ 'zwołuje' on i gromadzi w jedno wszystkich ludzi, jak o tym mówi Bóg w Księdze Kapłańskiej: 'Zwołaj całe zgromadzenie przed wejściem do Namiotu Spotkania'. Warto zauważyć, iż słowo 'zwołaj' po raz pierwszy zostało użyte właśnie wtedy, kiedy Bóg ustanawiał Aarona najwyższym kapłanem. Natomiast w Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi do Mojżesza: 'Zwołaj Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby nauczyli się Mnie lękać'. Wymienia także Kościół, kiedy mówi o tablicach: 'Były na nich wypisane wszystkie słowa, które powiedział do was Bóg na górze, pośrodku ognia, w dniu Kościoła', mówiąc wyraźniej: 'w dniu, w którym zostaliście zwołani przez Pana na zgromadzenie'. Także Psalmista woła: 'Będę Cię wyznawał w wielkim zgromadzeniu, będę Cię chwalił wśród mnogiego ludu'.
Niegdyś Psalmista śpiewał: 'Na zgromadzeniu błogosławcie Pana Boga, wy pochodzący z Izraela'. Zbawiciel zwołał drugie zgromadzenie, spośród pogan, to jest święty, chrześcijański Kościół, o którym mówił do Piotra: 'A na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą'. Po odrzuceniu tego, który był w Judei, Kościoły Chrystusowe rozprzestrzeniły się po całym świecie. Czytamy o nich w psalmach: 'Śpiewajcie Panu pieśń nową, Jego chwała niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych'. Natomiast do Żydów Prorok mówi następująco: 'Nie mam w was upodobania - mówi Pan wszechmogący' i dodaje: 'Dlatego od wschodu słońca aż po jego zachód będzie wielbione Imię moje wśród narodów'. O tym właśnie świętym i katolickim Kościele pisze Apostoł Paweł do Tymoteusza: 'Piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i fundamentem prawdy'.

1 P 2, 9-10

W. Wy jesteście wybranym plemieniem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym; * Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, / który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
K. Wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym. W. Abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, / który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.


LG tom III: Środa XVII zw, str. 465; LG skrócone: XVII tydzień Okresu Zwykłego, str. 623

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


2016-07-25 18:16:16

Garść informacji:

Według tradycji pochodzącej z II wieku rodzice Najświętszej Maryi Panny nosili imiona: Anna i Joachim. Ich kult rozwinął się pod wpływem kultu Maryi. Świętą Annę czczono od VI wieku na Wschodzie, od wieku X kult jej rozszerzył się na Zachód.

Święci Joachim i Anna z dzieckiem - Maryją

Wielkie \'yes\' dla papieża Franciszka
2016-07-24 17:22:17

Międzynarodowym koncertem uwielbienia Pana zakończyło się spotkanie na Muchowcu. Było gorąco. Nie tylko ze względu na upał.

Wielkie "yes" dla papieża Franciszka   Joanna Juroszek /Foto Gość Radość świata na Muchowcu

- Are you ready to say yes? - ze sceny pytał młodych świata dziennikarz Marek Zając. Odpowiedzieli tak głośno, że z pewnością usłyszał ich sam papież.

Uwielbienie Boga i radość młodego Kościoła. Tak podsumować można sobotnie spotkanie na Górze Karmel. Razem na modlitwie, zabawie, Eucharystii i posiłku spotkali się wszyscy młodzi w tym czasie przebywający w archidiecezji katowickiej.

Spotkanie zakończyło się trzema koncertami. Wystąpiły gwiazdy zagranicznej sceny muzycznej: Colony House, Steven Curtis Chapman oraz nasz polski lider, TGD i przyjaciele: Mietek Szcześniak oraz Natalia Niemen.

To nie były zwykłe koncerty, a modlitwa uwielbienia Boga, pierwszego inicjatora ŚDM. To, że to On był najważniejszy,widać było także w grupkach modlących się za siebie ludzi, spowiedziach czy księżach błogosławiących młodych świata.

Na katowickim Muchowcu, w miejscu które 33 lata temu odwiedził Jan Paweł II, spotykało się dziś 12 tys. pielgrzymów z 55 państw, 28 biskupów świata, 600 księży, 200 artystów i kilka tysięcy Ślązaków.

Zstąpili jak Duch Święty
2016-07-22 08:58:53

Tomasz Gołąb

Plac Piłsudskiego wypełniły wszystkie narody i odnowiły oblicze tej ziemi. Jakby spełniła się po raz kolejny modlitwa św. Jana Pawła II.

Zstąpili jak Duch Święty   Tomasz Gołąb /Foto Gość Gdy cały Plac Piłsudskiego śpiewał Hymn Światowych Dni Młodzieży, ze sceny 'wylały' się dwa promienie, jak na obrazie Jezusa Miłosiernego

Gwatemala, Chiny, Australia, Stany Zjednoczone i Indie, Zambia i Ukraina, Birma, Wietnam i Brazylia. Cały świat można było spotkać na niezwykłym koncercie, którym stolica przywitała kilkanaście tysięcy pielgrzymów zdążających na Światowej Dni Młodzieży do Krakowa.

- Żeby tam dojechać, musicie iść w górę Wisły, pod prąd, do źródła, jak uczył nas święty Jan Paweł II - mówił do młodych abp Henryk Hoser, który witał pielgrzymów wraz z kard. Kazimierzem Nyczem i prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. - Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To wy będziecie w Krakowie błogosławieni. To z Krakowa wyjdzie Iskra Miłosierdzia, która zapali cały świat - mówił arcybiskup warszawsko-praski, gdy na Placu Piłsudskiego zabrzmiał Hymn Światowych Dni Młodzieży.

Warszawa: koncert \'Wiara, Nadzieja, Miłość\'
2016-07-22 08:55:42

Kilka tysięcy osób wzięło udział na pl. Piłsudskiego w Warszawie w specjalnym koncercie „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Wydarzenie to było oficjalnym przywitaniem pielgrzymów ŚDM, przebywających w stolicy.

20160721 23:09
jgo, rl / Warszawa (KAI), sg
fot. PAP/Tomasz Gzell

Na scenie pojawiło się w sumie ok. 200 artystów z całego świata, w tym m.in. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oraz Chór „Gaudium” Uniwersytetu Wrocławskiego, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Chór Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Młodzi uczestnicy „Dni w Diecezji” przyszli na pl. Piłsudskiego z flagami własnych państw. Niektóre utwory – specjalnie z myślą o gościach – zaśpiewano w języku włoskim, hiszpańskim i francuskim.

Dziś święto Marii Magdaleny
2016-07-22 08:54:11

Kościół katolicki po raz pierwszy obchodzi dzień św. Marii Magdaleny jako święto.

Dziś święto Marii Magdaleny św. Maria Magdalena jako pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego i zaraz opowiedziała o tym niezwykłym zdarzeniu apostołom.

W najbliższy piątek 22 lipca Kościół katolicki będzie po raz pierwszy obchodził dzień św. Marii Magdaleny jako święto – dotychczas było to wspomnienie obowiązkowe. Zmiana nastąpiła na życzenie papieża Franciszka, który chciał w ten sposób podkreślić rolę nie tylko tej świętej kobiety, która jako pierwsza przekazała światu wiadomość o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale także wszystkich kobiet w Kościele.

Dekret, ustanawiający to święto, wydała Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z datą 3 czerwca br. Już na wstępie stwierdza on, iż „Kościół zarówno zachodni, jak i wschodni zawsze z najwyższym uznaniem odnosił się do św. Marii Magdaleny, która była pierwszym świadkiem i ewangelistą niedzieli zmartwychwstania oraz na różne sposoby ją czcił”. W naszych czasach – nowej ewangelizacji i w roku szczególnego rozważania miłosierdzia Bożego – przykład tej świętej zasługuje na rozszerzenie go wśród wiernych, gdyż to ona była umiłowanym przez Chrystusa „świadkiem miłosierdzia Bożego”, jak nazwał ją św. Grzegorz Wielki i „apostołką apostołów” – według św. Tomasza z Akwinu.


2016-07-21 19:41:24


ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

Garść informacji:

Magdalena, wierna uczennica Chrystusa Pana, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16, 9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku.
Święta Maria Magdalena

Oni mieli najdalej
2016-07-20 19:55:06

Tomasz Gołąb

Trzy dni z czterema samolotowymi przesiadkami musieli podróżować do Polski pielgrzymi z wysp Wallis i Futuna w Polinezji. Na Światowe Dni Młodzieży przyjechało 46 osób.

Oni mieli najdalej   Tomasz Gołąb /Foto Gość Pielgrzymi z Wallis i Futuna odmówili w katedrze warszawsko-praskiej 'Ojcze nasz' i odśpiewali dziękczynną pieśń za szczęśliwą podróż, a potem zjedli obiad w podziemiach kościoła

Ks. Jean Yves Sialetuataa ze swoją grupą pokonał 15 tys. km. Cały kraj Wallis i Futuna ma tylu mieszkańców co jedna warszawska parafia. W katedrze św. Floriana witał ich proboszcz, ks. Bogusław Kowalski.

- Przybywacie z kraju który jest tak daleko fizycznie, ale tak bliski duchowo - mówił witając grupę 46 osób w tradycyjnych, kolorowych strojach polskim chlebem i solą. Już w tramwaju mieszkańcy wulkanicznej wyspy Polinezji wzbudzali żywe zainteresowanie. Bo nawet mężczyźni przyjechali w kwiecistych spódnicach.

Parafianie z Pragi trzymali w rękach flagi Wallis i Futuna i napisy 'Manuia in Pologne'. Większość mieszkańców wysp na środku Oceanu Spokojnego mówi po francusku. Kraj zajmuje jedno z ostatnich miejsc na świecie pod względem terytorium. Jest tak mały, że nawet Wikipedia wspomina o nim na zaledwie jednej stronie. Na wielkiej mapie, która wisi w Warszawsko-Praskim Centrum Światowych Dni Młodzieży zajmuje małą kropkę na skrawku mapy. A właściwie na dwóch - z lewej i prawej strony. Do Europy mogliby równie dobrze lecieć od siebie w prawo lub lewo. - Lub na wskroś Ziemi, bo to na Antypodach - śmieje się ks. Bogusław Kowalski.

d.c ORĘDZIA P.Franciszka
2016-07-20 11:56:00

 Wam, młodym, którzy jesteście bardzo praktyczni, chciałbym zaproponować, abyście przez pierwszych siedem miesięcy 2016 roku, wybierali co miesiąc jeden uczynek miłosierny względem ciała i jeden względem duszy, i realizowali je. Zainspirujcie się modlitwą św. Faustyny, pokornej apostołki Bożego Miłosierdzia w naszych czasach:

Dopomóż mi do tego, o Panie, (…)

aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą. (…)

aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. (…)

aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. (…)

aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, (…)

aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. (…)

aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich (Dzienniczek, 163).

Przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi więc bardzo konkretny i wymagający program życia, program, który wymaga konkretnych uczynków. A jednym z najbardziej oczywistych - choć być może również najtrudniejszych do wprowadzenia w życie - uczynków miłosierdzia jest przebaczenie tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, których uważamy za wrogów. 'Jakże trudne wydaje się nieraz przebaczanie! A przecież przebaczanie jest narzędziem złożonym w nasze słabe ręce, abyśmy mogli osiągnąć spokój serca. Uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty - to  warunki konieczne do tego, by żyć szczęśliwie' (Misericordiae Vultus, 9).

Spotykam wielu młodych, którzy mówią, że są zmęczeni życiem w tak bardzo podzielonym świecie, w którym ścierają się zwolennicy różnych poglądów, jest wiele wojen, a niektórzy używają nawet swojej religii do usprawiedliwienia przemocy. Musimy błagać Pana, by obdarzył nas łaską bycia miłosiernymi wobec tych, którzy wyrządzają nam zło. Tak, jak Jezus, który na krzyżu modlił się za tych, którzy go ukrzyżowali: 'Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią' (Łk 23,34). Jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sprawiedliwość jest konieczna, oczywiście, ale sama nie wystarczy. Sprawiedliwość i miłosierdzie muszą podążać razem. Tak bardzo chciałbym, byśmy zjednoczyli się w chóralnej modlitwie płynącej z głębi naszych serc, błagając Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata!

4. Kraków na nas czeka!

Zostało kilka miesięcy do naszego spotkania w Polsce. Kraków, miasto św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, czeka na nas z otwartymi ramionami i otwartym sercem. Wierzę, że Boża Opatrzność prowadziła nas do świętowania Jubileuszu Młodych właśnie tam, gdzie żyło tych dwoje wielkich Apostołów Miłosierdzia naszych czasów. Jan Paweł II przeczuwał, że nastał czas Miłosierdzia. Na początku swego pontyfikatu napisał encyklikę Dives in Misericordia. W Roku Świętym 2000 kanonizował siostrę Faustynę i ustanowił Święto Bożego Miłosierdzia, obchodzone w drugą Niedzielę Wielkanocną. A w 2002 roku osobiście konsekrował w Krakowie sanktuarium Jezusa Miłosiernego, zawierzając świat Bożemu Miłosierdziu i wyrażając pragnienie, by to orędzie dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i wypełniło ich serca nadzieją: 'Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!' (Homilia podczas poświęcenia sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, 17 sierpnia 2002).

Drodzy młodzi, Jezus Miłosierny, przedstawiony w wizerunku, czczonym przez lud Boży w Jemu poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na was. On wam ufa i na was liczy! Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z was… Nie bójcie się spojrzeć Mu w oczy pełne nieskończonej miłości i pozwólcie, aby On  ogarnął was swoim miłosiernym spojrzeniem gotowym przebaczyć każdy wasz grzech. Spojrzeniem, które może przemienić wasze życie i uleczyć rany waszych dusz. Spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia waszych młodych serc: pragnienie miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. Przyjdźcie do Niego i nie bójcie się! Przyjdźcie, by powiedzieć Mu z głębi waszych serc: 'Jezu ufam Tobie!'. Pozwólcie, by dotknęło was Jego bezgraniczne Miłosierdzie, abyście wy z kolei, poprzez uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą.

Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa - o którym mówił św. Jan Paweł II - w środowiska waszego codziennego życia i aż na krańce ziemi. W tej misji, towarzyszę wam moimi życzeniami i modlitwami, i na tym ostatnim odcinku drogi duchowych przygotowań do najbliższego ŚDM w Krakowie, zawierzam was wszystkich Dziewicy Maryi, Matce Miłosierdzia, błogosławiąc wam z całego serca.

Watykan, 15 sierpnia 2015 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

FRANCISZEK

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Bóg Dawidowi złożył obietnicę,
Że z jego domu zrodzi się Zbawiciel;
Wzeszła już Zorza zwiastująca Słońce,
Więc ciesz się, ojcze Matki Chrystusowej!

Raduj się, matko Córki pełnej łaski,
Bo w Niej się niebo z ziemią połączyło,
Lud zaś żyjący w cieniu mrocznej śmierci
Odzyskał wolność i zobaczył światło.

Wesel się, Anno, razem z Joachimem,
Rodzice Gwiazdy jaśniejącej blaskiem,
Której promienie smutek rozpraszają
I port wskazują zabłąkanym w nocy.

Chwała niech będzie teraz i na wieki
Najświętszej Trójcy: Ojcu i Synowi
Z Duchem płomiennym, który swoją łaskę
Rozlewa w sercach wiernych Mesjaszowi. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35    

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA                                              

w czasie wakacji 
poniedziałek , środa 
i piątek po Mszy sw o
godz 18.00 do godz 19.15
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 777702