A A A

Aktualności

Brewiarz z dn.25.03
2017-03-24 20:30:42

 


Z Pierwszej Księgi Kronik

17, 1-15

Proroctwo o synu Dawida

Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: 'Oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu'. Natan powiedział do Dawida: 'Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą'. 
Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: 'Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: Nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek: «Dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego?» 
A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida: «To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś, i wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć jak dawniej, od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje Mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem; łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki»'. 
Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
por. Łk 1, 26-32

W. Anioł Gabriel  został posłany do Maryi Dziewicy, poślubionej Józefowi, / i zwiastował Jej słowo. / Dziewica zaś zatrwożyła się światłością. / Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga: * Oto poczniesz i porodzisz Dziecię, które będzie nazwane Synem Najwyższego.
K. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. W. Oto poczniesz i porodzisz Dziecię, które będzie nazwane Synem Najwyższego.

 LG tom II: Własne, str. 1316-1317

Z listu św. Leona Wielkiego, papieża
(List 28 do Flawiana, 3-4) 

Tajemnica naszego pojednania

Majestat przyoblókł się w pokorę, moc w słabość, wieczność w śmiertelność; dla uwolnienia zaś człowieka od ciążącego na nim długu, natura nietykalna złączyła się z naturą podległą cierpieniu. Sposób zbawienia odpowiadał naszemu położeniu: jeden i ten sam Pośrednik między Bogiem i ludźmi; człowiek Jezus Chrystus, mógł umrzeć jako człowiek i nie mógł umrzeć jako Bóg. 
Tak więc w pełnej i doskonałej naturze prawdziwego człowieka narodził się prawdziwy Bóg, cały w swoich przymiotach Boskich i cały w naszych przymiotach ludzkich. Naszymi zaś nazywamy te, które Stwórca powołał w nas do istnienia na początku, i które przyjął Chrystus, aby je naprawić. 
Te bowiem, które sprowadził szatan, a zwiedziony człowiek je przyjął, nie miały u Zbawiciela żadnego śladu. A ponieważ nie miał udziału w słabościach ludzkich, dlatego też nie był uczestnikiem naszych przestępstw. 
Przyjął postać sługi bez zmazy grzechu; powiększając to, co ludzkie, nie pomniejszył tego, co Boskie: wyniszczenie bowiem owo, przez które Niewidzialny stał się widzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być jednym ze śmiertelnych, było okazaniem miłosierdzia, a nie uszczerbkiem dla mocy. Tak więc ten, który będąc Bogiem, uczynił człowieka, stał się człowiekiem, przyjmując postać sługi. 
Przychodzi więc do tej ziemskiej nędzy Syn Boży, zstępując z tronu niebieskiego, nie opuszczając jednak Ojcowskiej chwały, zrodzony w nowym porządku, nowym narodzeniem. 
W nowym porządku, ponieważ będąc niewidzialnym w swojej naturze, stał się widzialny w naszej; będąc nieogarniony, chciał, aby był objęty rozumem; trwając odwiecznie, zaczął istnieć w czasie; Pan całego stworzenia - przyjął postać sługi, ukrywszy niezmierzoność swego majestatu; Bóg, nie podlegający cierpieniu, nie uważał za niegodne, aby stać się człowiekiem poddanym cierpieniom i będąc nieśmiertelnym, poddać się prawom śmierci. 
Ten bowiem, który jest prawdziwym Bogiem, jest również prawdziwym człowiekiem i nie ma w tej jedności żadnego kłamstwa, bo w tym zjednoczeniu razem istnieje pokora człowieka i wielkość Bóstwa. 
Jak bowiem Bóg nie zmienia się przez to, że okazuje miłosierdzie, tak i człowiek nie przestaje być sobą przez to, że jest wyniesiony. Każda bowiem z natur działa to, co jest dla niej właściwe, w łączności z drugą; Słowo mianowicie sprawia to, co jest Słowa, a ciało wykonuje to, co należy do ciała. Pierwsze z nich jaśnieje cudami, drugie podlega niesprawiedliwościom. I podobnie jak Słowo nie traci chwały równej z Ojcem, tak i ciało nie opuszcza natury naszego rodzaju. 
Albowiem zawsze należy to podkreślać, że jest jeden i ten sam prawdziwy Syn Boży i prawdziwy Syn Człowieczy. Bóg przez to, że 'na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo'; człowiek przez to, że 'Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas'.

por. Łk 1, 31. 42

W. Dziewico Maryjo,  przyjmij słowo, które Bóg Ci przekazuje za pośrednictwem anioła. / Oto poczniesz i porodzisz Boga-Człowieka, * I będziesz nazwana Błogosławioną między wszystkimi niewiastami.
K. Chociaż poczniesz Syna, pozostaniesz dziewicą. Staniesz się brzemienna, ale będziesz na zawsze Matką nienaruszoną. W. I będziesz nazwana Błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

25 MARCA 2017 Sobota Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
2017-03-24 20:22:01

DZISIEJSZE CZYTANIA

(Iz 7,10-14)
Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami.

(Ps 40,7-11)
REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.

(Hbr 10,4-10)
Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

(J 1,14ab)
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy jego chwałę.

(Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł

REKOLEKCJE WIELKOPSTNE Parafii sw Rocha w Jazgarzewie - pod hasłem \\\' Idzcie i głoscie\\\' 2017 R
2017-03-24 12:25:31

'Przez Chrystusa, z Chrystusem , w Chrystusie przez wiarę i chrzest do świadectwa.'

Ojciec sw Franciszek napisał w swoim liście na Wielki Post 2017  r  „ Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan — który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela — wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej. 'napisał p. FRANCISZEK       Zapraszamy na rekolekcje gdzie każdy z nas może usłyszeć słowo Chrystusa i uzyskać  przebaczenie. Jest to kolejna szansa aby nie zostać w tyle i nie  narzekać na wszystko. Bóg przychodzi nieoczekiwanie i to nieraz w najprostszy sposób bez żadnej manipulacji  i wyniosłości. Jest blisko nas kiedy Go szukamy i do Niego przychodzimy. Spróbuj jeszcze raz przyjść na rekolekcje  i wysłuchać wszystkich nauk. Jest to naprawdę ważne aby tego czasu nie przegapić i zacząć wszystko od nowa. Pozdrawiają duszpasterze parafii Sw Rocha w Jazgarzewie i zapraszają wszystkich bez wyjątku.  Ks Prob Wiesław Zaręba   i Ks Krzysztof Szerszeń                       

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  dla dorosłych od  01. 04 do  05.04 2017r

 Rozpoczęcie SOBOTA  01.04.  2017r   godz  18.00 Rekolekcje prowadzi  Ks Paweł Sobstyl       

PROGRAM rekolekcji :NIEDZIELA   2 kwiecień   2017 rok Kościół w Jazgarzewie godz 7.30  9.15, 11.45-dzieci  , i 18.00 Kaplica w Pęcherach

godz8.00                                                                                                                            

Poniedziałek  3 kwiecień  Jazgarzew  Godz 9.15 ,18.00 i 19.00Pęchery  g.11.00Robercin 16.30                        

Wtorek  4 kwiecień   SPOWIEDZ  JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30  Msza św  z nauka  z  9.15 , 18.00 ,NABOŻEŃSTWO POKUTNE  godz 19.00Kaplica w Pęcherach 11.00- spowiedź , Msza sw z nauką i (zakończenie rekolekcji tylko w Pęcherach) Kaplica w Robercinie  godz 16.00 spowiedź i Msza  św z nauką  godz 16.30                                                                                                                                                               

Środa5 kwiecień ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  DLA DOROSLYCH  godz 9.15 / na tej  Mszy św  z nauką dla dzieci/ ,18.00  i 19.30 w Robercinie  godz 16.30     

 DLA DZIECI REKOLEKCJE  SZKOLNE   od 05.04 do 07.04 środa, czwartek i piątek młodzież klas  Gimnazjalnych  godz 8.00 dzieci  z klas  kl  IV,   V i VI  , godz 9.15 ,dzieci z klas  0 ,I , II i III godz 10.45 -te same godziny przez trzy dni -  Dzieci w Łbiskach 12.30

SPOWIEDŹ DLA DZIECI i  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W CZWARTEK , 06.04  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  na Mszach św  w PIĄTEK / te same godziny/  

UWAGA ! w środę dla wszystkich dzieci tylko nauka, w czwartek spowiedź a  w piątek zakończenie rekolekcji na Mszy sw.   w tych samych godzinach.      

*********** 

 Przypominamy o wielkim tygodniu Wielki Czwartek i Wielki Piątek  spotykamy się o godz 18.00 ,

Wigilia Paschalna  o godz 20.30 – przynosimy ze sobą świece od chrztu .

W Wielki Czwartek zapraszamy 12 panów do „umycia nóg:  po dwóch panów z każdej małej grupy. / z KD-4 panów, Neo-2 , Chóru- 2  AK-2 ,  i  2 szafarzy   komunii sw.W tym dniu będziemy pamiętać o kapłanach i diakonach.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę jutrznia rano o godz 8.00 , święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele –kaplicy Matki Bożej od godz 9.00 do 15.00. 

Święcenie pokarmów : w Bogatkach  o godz 10.00, w Łosiu 10.15, w Piskórce  o godz 10.30 , w Grochowej o 10.45 w Pęcherach 11.00 , w Łbiskach  u Sióstr 11.15 i na wsi w Łbiskach o godz 11.30 na Wólce Kozodawskiej  osiedlu Dom Rodzinny  godz 12.00 Najlepszym miejscem poświęcenia pokarmów jest  świątynia i adoracja  Naj. Sakramentu.. W Wielki Piątek i Sobotę czuwanie  Strażaków i Harcerzy 

WIGLIA PASCHALNA LITURGIA  WIELKANOCNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30-na tę liturgie przychodzimy ze świecami od chrztu. 

Procesja rezurekcyjna  będzie o godz 6.00 rano                                    Chrzty  na święta zgłaszamy już teraz do niedzieli palmowej. Spotkanie rodziców  i chrzestnych w Wielki Poniedziałek /10.04/ po Mszy sw o godz 18.30 

Droga Krzyżowa ( jedna dla wszystkich) do sióstr w piątek /7.04/przed niedzielą  palmową po Mszy sw o godz 18.00 ,

*8 kwietnia przed Niedzielą Palmową w sobotę młodzież  przed bierzmowaniem , ministranci , lektorzy wyjeżdżają w tym roku na jedno   spotkanie w naszej Archidiecezji Warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.( autokarem)

PRZYGOTOWANIE Triduum : Za przygotowanie śpiewu i psalmów odpowiedzialny jest p. organista p. Adam , za ministrantów i lektorów odpowiedzialny jest  ks Krzysztof -spotkania służby liturgicznej  godz przed rozpoczęciem liturgii.

Prosimy o adorację przy grobie Pana Jezusa ,wszystkie małe grupy parafialne , bielanki, ministrantów , harcerzy, panów i panie z OSP    UWAGA !  Spotkanie liderów grup i osób czytających mękę w sobotę  przed niedziela Palmową o godz 17.00

Zapraszamy wszystkich parafian do naszej świątyni  aby razem w pełni przeżyć  jedno liturgie Wielkiego Tygodnia i czas Paschy . W kaplicy w Pęcherach Msze sw Wielkanocne pierwszego i drugiego dnia świąt o godz 8.00.

Z błogoslawien Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba.

Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego
2017-03-24 12:16:11

Stacja I – Sąd

Mam na imię Marysia. Wydaje mi się, że jestem całkiem grzeczną dziewczynką,a przynajmniej bardzo się staram. Nie ruszam się za bardzo, gdy moja mama śpi i leżę sobie wtedy cichutko słuchając jej serca. Uwielbiam słuchać serca mojej mamusi, ale ostatnio częściej słyszę tylko jej krzyk i krzyki innych osób. To chyba przeze mnie. Słyszę jak mówią coś o bachorze, o karierze, zmarnowanym życiu, o pieniądzach. Jakaś starsza pani broni mnie bardzo i mówi, że nie pozwoli zabić swojej wnuczki, swojej małej wnuczki Marysi…

Ale wyrok już zapadł. Nikt nie zapytał mnie o zdanie, nikt nie pozwolił, by mój Obrońca, mój Tato w Niebie powiedział choć jedno słowo do serca mojej mamy i taty. Nie chcieli słuchać. Kategoryczne „zabić bachora”. Chyba mama i tato szykują mi jakąś niespodziankę… tylko co to jest to „zabić”…

Demon zabawy w boga – zabija Życie

Stacja II – Krzyż

Nie mogłam dziś zasnąć. Mama też spała niezbyt dobrze. Bardzo rzucała się i nie mogła znaleźć sobie wygodnej pozycji i wciąż mówiła ze złością, że to wina mojego tatusia, że nie uważał… nie bardzo rozumiem o co chodzi. Muszę być dzielna, muszę to wszystko wytrzymać. Dla moich rodziców. Dla Taty w Niebie. Mój Anioł Stróż przytulał mnie dziś długo… tulił i płakał i powiedział, że to jest moja Droga Krzyża… że Chrystus mnie nie zostawi, że jest ze mną… tak niewiele rozumiem jeszcze umysłem, ale sercem wiem, że Anioł Stróż, że Chrystus, że to moje wszystko… Wytrzymam. W Miłości wytrzymam wszystko.

Demon odrzucenia Miłości – zabija Życie

Stacja III – Upadek

Skąd się w ogóle wzięłam? Anioł Stróż powiedział mi, że Tato w Niebie pragnął mnie już od bardzo dawna i że czeka na mnie! Niesamowite! Tylko czy to na pewno prawda? Moja mama ostatnio mówiła, że ważniejsze są dla niej teraz pieniądze, bo musi skończyć studia, kupić mieszkanie, samochód i na wakacje też chce jechać. I że musi mieć na to wszystko dużo pieniędzy a bachor to tyle kosztuje, że ją na niego nie stać… mamusiu! Przecież nie musisz za mnie płacić! Pan Bóg dał Ci mnie za darmo! Naprawdę! Ja nic nie kosztuję!

Demon bogactwa – zabija Życie.

Stacja IV – Matka

Miałam dziś cudowny sen. Śniło mi się, że szłam po łące pełnej kwiatów. Było ciepło, słonecznie i ktoś szedł w moją stronę. Ach! Jak piękna była ta Pani! Ubrana w błękitną sukienkę, a wokół niej bił ogromny blask… Miała tak piękne oczy, całe we łzach, choć uśmiechała się do mnie… mówiła do mnie „moja córeczko”… tak właśnie powiedziała… i mówiła jeszcze, że bardzo mnie kocha i że niebawem spotkamy się w Niebie…

Dlaczego więc moja mama, pod której serduszkiem sobie mieszkam nie kocha mnie jak Mama Niebieska? Może nie zasłużyłam na jej miłość? Mamo Niebieska proszę naucz moją mamę kochać mnie… naucz mnie być lepszą, by moi rodzice pokochali mnie, choć nic nie mam…

Demon powątpiewania w Maryję i Kościół Boży – zabija Życie

Stacja V – Cyrenejczyk

Dziś byłyśmy z mamą u lekarza. To był dzień trudnych słów. Zarodek, płód, tabletki antykoncepcyjne, aborcja, zabieg… za dużo chyba dla mnie, bo w trakcie trochę przysnęłam, ale obudziłam się gwałtownie, kiedy pan doktor zaczął naciskać i przyciskać na mnie. Tłumaczył coś mamie, a ona się na wszystko zgadzała. Znów mówili coś o pieniądzach. Mamusiu przecież mówiłam Ci już, że masz mnie za darmo. Od Pana Boga mnie dostałaś. Jak wyszłyśmy do poczekalni, bo pielęgniarka miała zapisać Cię na jakiś zabieg to poczułam coś dziwnego! Ktoś mnie wołał! Jakiś chłopiec, który mieszka w brzuchu swojej mamy wołał do mnie! Chyba siedzieliśmy bardzo blisko siebie, bo słyszałam wszystko co do mnie mówił! Pytał kiedy się urodzę, bo jego mama ma termin porodu 12 grudnia i że może się jeszcze potem spotkamy, i mówił mi że jego mama to ciągle z nim rozmawia i że kupiła mu już ubranka i łóżeczko i że jego tatuś pomalował już pokoik na niebiesko i kupił misia i samochodziki i że będzie miał na imię Antoś… ale więcej już nie zdążył mi powiedzieć, bo weszli do tego samego lekarza, od którego przed chwilą wyszłam z mamą…

Demon fałszu, dwulicowości i nadużyć – zabija Życie

Stacja VI – Weronika

Spotkałam się dziś z moją babcią. Babunią moją. Mówiła mojej mamie, że nie ma prawa decydować o życiu dziecka, że nigdy sobie nie wybaczy tej aborcji, że pomoże nam ile będzie mogła… płakała i błagała moją mamę by pozwoliła mi się urodzić… mówiła „nie możesz zabić mojej Marysi, nie możesz…” i płakała, tak okropnie płakała… a moja mama wyrzuciła babunię za drzwi, kazała zniknąć jej z życia, wynosić się stąd…

Ja też bardzo dziś płakałam. Mama nie chce bym się urodziła. Nie będę słuchać muzyki jak Antoś, nie będę miała swojego misia, mama nie porozmawia nigdy ze mną, tatuś nie wymaluje mi pokoiku… moja mama mnie nie chce… moja mamusia mnie nie chce…

Demon nienawiści w rodzinach – zabija Życie

Stacja VII – Upadek

Często słyszę też inne trudne słowa. Przypadek, wpadka, niechciana ciąża… tatuś krzyczał na mamę, że śpi z każdym facetem jakiego spotka… że zachowuje się jak… znów trudne słowo… jak prostytutka… tak to chyba było. Mama wtedy krzyczy, tato krzyczy i tak krzyczą na siebie. Tato jeszcze krzyczy, że miała uważać, że trzeba było łykać pigułki i zabezpieczać się to by nie było teraz kłopotów. I że on nie zamierzał sobie niczego odmawiać i że też będzie spał z kim mu się zachce… coraz mniej rozumiem tych moich rodziców… coraz mniej…

Demon pożądania – zabija Życie

Stacja VIII – Niewiasty

Mama była dziś na jakimś spotkaniu. Bardzo długo się szykowała, aż w końcu wyszłyśmy z domu. Były tam inne panie, mówiły do mamy „przyjaciółko” i „siostro”… i rozmawiały o mnie… jedna z pań powiedziała, że też kiedyś pozbyła się dziecka – miała wtedy wyjechać na kontrakt do Francji i dziecko zniszczyłoby jej całą karierę… więc nie miała wyboru… a jeszcze inna mówiła, że to trwa najwyżej 15 minut i by się nie martwiła, bo sama robiła to już trzy razy i ma się świetnie… marudziły trochę, że zabieg jest drogi, ale to i tak taniej od wychowywania i utrzymania dziecka przecież, więc się opłaca…

Demon zaślepienia – zabija Życie

Stacja IX – Upadek

Przyjechała dziś babcia z dziadkiem. Dziadek krzyczał i krzyczał na mamę, by wreszcie zmądrzała, by urodziła dziecko i oddała do adopcji… znów te pojęcia dla dorosłych… ech… i mama wtedy powiedziała coś dziwnego… powiedziała, że już nie ma potrzeby by się martwili, bo przedwczoraj poroniła naturalnie więc już po wszystkim… babcia bardzo płakała i dziadek też… ale mówili, że dobrze, że nie było aborcji… i pytali czy mama wzięła ciało dziecka ze szpitala, bo chcieli je pochować… mama odpowiedziała, że nie…

Mamo o co tu chodzi? Mamo moja ja już nic nie rozumiem… nic a nic…

Demon kłamstwa – zabija życie

Stacja X – Obnażenie

Od rana dziś źle się mam. Kręci mi się w głowie i nie mogę nic jeść… czuję jak moje serduszko coraz słabiej bije… nie mogę ruszać nóżkami i rączkami… okropnie kręci mi się w głowie… mamusiu co mi jest? Mamusiu nie czujesz, że jest ze mną coś nie tak? Mamusiu dlaczego mówisz do taty by przyniósł Ci więcej wódki i prochów? Dlaczego mówisz, że sama zabijesz tego bachora? Mamo! Mamo nie rób tego… mamo, chcę żyć… mamo proszę! Chcę żyć dla ciebie… dla taty… dla babuni… mamo nie rób tego… nie rób… proszę…

Demon narkomanii, alkoholizmu – zabija Życie

Stacja XI – Gwoździe

Czuję się coraz słabsza… coraz mocniej mnie wszystko boli… mama jest bardzo zdenerwowana, ale pociesza się mówiąc, że już za kilka godzin będzie po wszystkim… mama dzwoniła dziś w kilka miejsc, a potem wstała i wyszła z domu… szłyśmy długo i zmęczyłam się jeszcze bardziej i wtedy usłyszałam znów głos mojego Anioła Stróża… powiedział, że jest ze mną… że teraz będzie jeszcze bolało, ale potem już nigdy nie poczuję bólu… dobrze, że jesteś przy mnie mój Aniele, nie boję się gdy jesteś tu blisko… weszłyśmy z mamą znów do tego samego lekarza co ostatnio, dał mamie jakiś zastrzyk i mamę chyba bolało… mamusiu, tak bardzo chciałabym cię przytulić, byś nie czuła tego bólu… Aniele mój! Co się dzieje? To boli! Moja nóżka… tak okropnie boli… ktoś wyrwał mi moją nóżkę… Aniele nie zostawiaj mnie… nie zostawiaj…

Demon aborcji – zabija Życie

Stacja XII – Śmierć

Oderwano nóżki. Najpierw prawą, potem lewą. Następnie po kawałku wyjęto tułów. Jeszcze rączki. Ciężej szło z główką. Ale to nie pierwsze usunięcie ciąży więc nie było problemów. Kobieta już wyszła z gabinetu. Resztki ciała zostały wrzucone do kosza z odpadami medycznymi. Ot rutynowy zabieg. Dwunasty dzisiejszego dnia. Jeszcze szybkie uzupełnienie karty pacjentki i można wyjść. Żona już dzwoniła trzy razy, syn ma dziś przedstawienie w szkole, nie można się spóźnić…

Demony – zabijają Życie

Stacja XIII – W ramionach Matki

Nie czuję już bólu. Anioł Stróż mówił prawdę. Mam na imię Marysia. Jestem dzieckiem Boga, Tatusia Niebieskiego. Gdzie jestem? Nie wiem sama… ale jest tu cicho i jest wiele, bardzo wiele dzieci… tęsknimy za naszymi rodzicami, którzy nas nie chcieli… a których my chcieliśmy i potrzebowaliśmy tak bardzo… modlimy się za nimi do Taty Niebieskiego… modlimy się o pokój i ukojenie ich serc… modlimy się o to, by dzieci nie umierały zabijane przez swoich rodziców… modlimy się o Życie dla innych dzieci…

Stacja XIV – Grób i Zmartwychwstanie

Nie wiem co stało się z moim ciałem. Pewnie poszarpane zostało zrzucone pośród innych ciał. To nie jest ważne teraz. Jestem nie mając ciała. Jestem w innym świecie, choć świata ziemskiego, świata moich rodziców nie poznałam… czasem zaglądam do mojego kolegi Antosia… już niedługo wydostanie się na świat… mówił, że coraz mniej miejsca już ma u mamy w brzuszku i że czas na zmianę miejsca zamieszkania… oj, śmieszny jest ten Antoś… i mówił coś jeszcze… że ma cudownych rodziców… którzy gdy dowiedzieli się o jego istnieniu przestraszyli się ogromnie… mama Antosia miała kończyć studia, a tato zaczynał pracę i myśleli o … o zabiciu Antosia… ale Antosia uratowano… rodzice choć bardzo długo walczyli ze sobą, zdecydowali się na przyjęcie Antosia… jak to się stało? Serce Antosia wie, że gdzieś na świecie w dniu w którym się począł, ktoś rozpoczął Duchową Adopcję Dziecka Poczętego… modlitwę, która przemieniła serca rodziców Antosia i jego samego otuliła Łaską samego Boga…

Jutro 25 marca Uroczystosc Zwiastowania Pańskiego
2017-03-24 12:05:25

 
Duchowa Adopcja


Formuła przyrzeczenia

     Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

 • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
 • codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
 • przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:
  • ....................
  • ....................
  • ....................Modlitwa codzienna

   Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki,
   Maryi, która urodziła Cię z miłością,
   oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
   człowieka zawierzenia, który opiekował
   się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji
   tego nie narodzonego dziecka, które duchowo
   adoptowałem, a które znajduje się w
   niebezpieczeństwie zagłady. Proszę,
   daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje
   dziecko pozostawili przy życiu, które
   Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

 

Będzie kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto z Fatimy
2017-03-24 10:36:14

Będzie kanonizacja błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto - małych pastuszków, którym w 1917 r. ukazała się Matka Boża w Fatimie. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych za zgodą papieża Franciszka ogłosiła dekret o uznaniu cudu za ich wstawiennictwem.

Franciszek Marto (1908-1919) i jego siostra Hiacynta Marto (1910-1920) zostali ogłoszeni błogosławionymi w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny trzeciej uczestniczki objawień Maryjnych sprzed stu laty, s. Łucji Dos Santos (1907-2005).

Kongregacja wydała także dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem bł. Angelo z Acri (Luki Antonia Falcone), włoskiego kapucyna żyjącego w latach 1669-1739.

Dekrety o uznaniu cudu za wstawiennictwem błogosławionych otwierają drogę do ich kanonizacji. Obecnie należy oczekiwać ogłoszenia konkretnych dat tego obrzędu. Niewykluczone, że do kanonizacji pastuszków z Fatimy mogłoby dojść już 13 maja, podczas wizyty papieża Franciszka w tym portugalskim sanktuarium.

Ojciec Święty przychylił się też do prośby członków Kongregacji o kanonizację dwóch grup błogosławionych z Ameryki Łacińskiej. Są to: ks. Andrzej de Soveral, ks. Ambroży Franciszek Ferro i bł. Mateusz Moreira z 27 Towarzyszami - męczennicy, zabici z nienawiści do wiary w Brazylii w 1645
r.; a także Krzysztof, Antoni i Jan, nastoletni Męczennicy z Tlaxcala, zabici w Meksyku w 1529 r
.

Brewiarz Piątek 24.03
2017-03-23 20:02:07Ant. Szukajcie Boga, / a wasze serce ożyje.

Werset - LG tom II: Piątek III WP, str. 205; LG skrócone: Piątek III, str. 1029

K. Nawróćcie się do Pana, Boga waszego.
W. Bo łaskawy 

 LG tom II: Piątek II

Z Księgi Wyjścia

35, 30 - 36, 1; 37, 1-9

Budowa przybytku i arki

Mojżesz przemówił do Izraelitów: 'Oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie, oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. 
Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana'. 
Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość i wysokość półtora łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej cztery pierścienie ze złota i przymocował je do czterech jej rogów: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa pierścienie do drugiego jej boku. Zrobił również drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. 
I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. 
Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła dwa i pół łokcia, jej zaś szerokość półtora łokcia. Wykuł także dwa cheruby ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni: jednego cheruba na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnię. Miały twarze zwrócone jeden ku drugiemu i ku przebłagalni były zwrócone twarze cherubów.
Ps 84, 2. 3; Ps 46, 5. 6

W. Jak miłe są  Twoje przybytki, Panie Zastępów. /Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, *Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
K. Najświętszy przybytek Najwyższego, Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje. W. Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

 LG tom II: Piątek III WP, str. 206-208

Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba
(Księga 13, 21-23) 

Tajemnica naszego odrodzenia

Błogosławiony Hiob będący typem Kościoła świętego przemawia bądź to głosem jego ciała, bądź też głosem jego Głowy i gdy mówi o członkach Kościoła, natychmiast wznosi się do słów, które wypowiada Głowa. Dlatego czytamy: 'To cierpiałem, choć nie ma nieprawości w ręce mojej, gdyż czyste były me prośby do Boga'. 
Bez żadnej nieprawości na swoich rękach cierpiał Ten, który nie popełnił grzechu ani nie znalazł się podstęp w Jego ustach, a jednak zniósł dla naszego zbawienia wszystkie boleści krzyża. On sam jeden przed wszystkimi innymi zanosił czyste prośby do Boga i modlił się w czasie męki krzyżowania za swoich prześladowców mówiąc: 'Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią'. 
Co można czystszego powiedzieć lub pomyśleć w modlitwie, jeśli się prosi o miłosierdzie dla tych, którzy zadają nam ból? Dlatego to krew naszego Zbawiciela, jaką wylali szalejący prześladowcy, będą potem pić wierzący i przepowiadać, że Jezus jest Synem Bożym. O tej to krwi słusznie czytamy: 'Ziemio, nie okrywaj krwi mojej i niech w tobie nie będzie miejsca, gdzie by się mogło skryć wołanie moje'. 
Człowiekowi grzesznemu powiedziano: 'Ziemią jesteś i do ziemi pójdziesz'. Ziemia ta nie ukrywa krwi naszego Odkupiciela, ponieważ każdy grzesznik pijąc cenę swojego zbawienia wyznaje ją i sławi oraz głosi, jak tylko może, swoim bliźnim. 
Ziemia nie ukrywa krwi Chrystusa, ponieważ Kościół ogłosił już tę tajemnicę swojego zbawienia we wszystkich częściach świata. 
Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa: 'Niech w tobie nie będzie miejsca, gdzie by się mogło skryć wołanie moje'. Sama bowiem krew zbawienia, którą przyjmujemy, jest wołaniem naszego Odkupiciela. Dlatego św. Paweł mówi: 'Przystąpiliście do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż (krew) Abla'. A o krwi Abla powiedziano: 'Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi'. 
Krew Jezusa lepiej jednak przemawia niż krew Abla, ponieważ krew Abla domagała się śmierci bratobójcy, natomiast krew Pana wyprosiła życie prześladowcom. Żeby więc sakrament męki Pańskiej nie był w nas bezużyteczny, winniśmy naśladować to, co przyjmujemy, i głosić innym to, co sami czcimy. 
Wołanie bowiem Chrystusa znajduje w nas wtedy miejsce ukrycia, jeśli język nasz milczy o tym, w co serce uwierzyło. Żeby więc głos Jego nie pozostał w nas zakryty, trzeba, ażeby każdy na swój sposób głosił bliźnim tajemnicę własnego powrotu do życia.

por. Rdz 4, 10. 11; Hbr 12, 24

W. Oto krew  Syna Twojego i naszego Brata woła z ziemi do Ciebie, Panie. * Błogosławiona ziemia, która została nasycona krwią Odkupiciela.
K. A pokropienie Jego krwią przemawia mocniej niż krew Abla. W. Błogosławiona ziemia, która została nasycona krwią Odkupiciela.


 LG tom II: Piątek III WP, str. 209; LG skrócone: Piątek III WP, str. 325 

Módlmy się. Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę,  abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków

PIĄTEK CZYTANIA LITURGICZBE 24.03
2017-03-23 19:55:51

DZISIEJSZE CZYTANIA

(Oz 14,2-10)
To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić - nie chcemy już wsiadać na konie ani też mówić 'nasz Boże' do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i Ja nań spoglądam, Ja jestem jak cyprys zielony i Mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

(Ps 81,6c-11ab.14.17)
REFREN: Ja jestem Bogiem, słuchaj głosu mego

Słyszę język nieznany:
„Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a Ja cię ocaliłem.

Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć,
obyś Mnie posłuchał, Izraelu

Nie będziesz miał obcego boga,
cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
Jam jest Pan, Bóg twój,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

Gdyby mój lud Mnie posłuchał,
a Izrael kroczył moimi drogami:
jego bym karmił wyborną pszenicą
i nasycił miodem z opoki”.

(Mt 4,17)
Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie.

(Mk 12,28b-34)
Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać

IDŹCIE i GŁOŚCIE \' .
2017-03-23 01:16:03

REKOLEKCJE WIELKOPSTNE Parafii sw Rocha w Jazgarzewie - pod hasłem ' Idzcie i głoscie'              2017 R  w dn. od 01.04 - do 07.04 .

' Przez Chrystusa, z Chrystusem , w Chrystusie przez wiarę i chrzest do świadectwa.

Ojciec sw Franciszek napisał w swoim liście na Wielki Post 2017  r  „ Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan — który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela — wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości paschalnej. 'napisał p. FRANCISZEK       Zapraszamy na rekolekcje gdzie każdy z nas może usłyszeć słowo Chrystusa i uzyskać  przebaczenie. Jest to kolejna szansa aby nie zostać w tyle i nie  narzekać na wszystko. Bóg przychodzi nieoczekiwanie i to nieraz w najprostszy sposób bez żadnej manipulacji  i wyniosłości. Jest blisko nas kiedy Go szukamy i do Niego przychodzimy. Spróbuj jeszcze raz przyjść na rekolekcje  i wysłuchać wszystkich nauk. Jest to naprawdę ważne aby tego czasu nie przegapić i zacząć wszystko od nowa. Pozdrawiają duszpasterze parafii Sw Rocha w Jazgarzewie i zapraszają wszystkich bez wyjątku.  Ks Prob Wiesław Zaręba   i Ks Krzysztof Szerszeń                       

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  dla dorosłych od  01. 04 do  05.04 2017r

 Rozpoczęcie SOBOTA  01.04.  2017r   godz  18.00 Rekolekcje prowadzi  Ks Paweł Sobstyl       

PROGRAM rekolekcji :NIEDZIELA   2 kwiecień   2017 rok Kościół w Jazgarzewie godz 7.30  9.15, 11.45-dzieci  , i 18.00 Kaplica w Pęcherach

godz8.00                                                                                                                            

Poniedziałek  3 kwiecień  Jazgarzew  Godz 9.15 ,18.00 i 19.00Pęchery  g.11.00Robercin 16.30                        

Wtorek  4 kwiecień   SPOWIEDZ  JAZGARZEW g. 8.30 do 10.30  Msza św  z nauka  z  9.15 , 18.00 ,NABOŻEŃSTWO POKUTNE  godz 19.00Kaplica w Pęcherach 11.00- spowiedź , Msza sw z nauką i (zakończenie rekolekcji tylko w Pęcherach) Kaplica w Robercinie  godz 16.00 spowiedź i Msza  św z nauką  godz 16.30                                                                                                                                                               

Środa5 kwiecień ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  DLA DOROSLYCH  godz 9.15 / na tej  Mszy św  z nauką dla dzieci/ ,18.00  i 19.30 w Robercinie  godz 16.30     

 DLA DZIECI REKOLEKCJE  SZKOLNE   od 05.04 do 07.04 środa, czwartek i piątek młodzież klas  Gimnazjalnych  godz 8.00 dzieci  z klas  kl  IV,   V i VI  , godz 9.15 ,dzieci z klas  0 ,I , II i III godz 10.45 -te same godziny przez trzy dni -  Dzieci w Łbiskach 12.30

SPOWIEDŹ DLA DZIECI i  MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W CZWARTEK , 06.04  ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  na Mszach św  w PIĄTEK / te same godziny/  

UWAGA ! w środę dla wszystkich dzieci tylko nauka, w czwartek spowiedź a  w piątek zakończenie rekolekcji na Mszy sw.   w tych samych godzinach.      

*********** 

 Przypominamy o wielkim tygodniu Wielki Czwartek i Wielki Piątek  spotykamy się o godz 18.00 ,

Wigilia Paschalna  o godz 20.30 – przynosimy ze sobą świece od chrztu .

W Wielki Czwartek zapraszamy 12 panów do „umycia nóg:  po dwóch panów z każdej małej grupy. / z KD-4 panów, Neo-2 , Chóru- 2  AK-2 ,  i  2 szafarzy   komunii sw.W tym dniu będziemy pamiętać o kapłanach i diakonach.

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę jutrznia rano o godz 8.00 , święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w kościele –kaplicy Matki Bożej od godz 9.00 do 15.00. 

Święcenie pokarmów : w Bogatkach  o godz 10.00, w Łosiu 10.15, w Piskórce  o godz 10.30 , w Grochowej o 10.45 w Pęcherach 11.00 , w Łbiskach  u Sióstr 11.15 i na wsi w Łbiskach o godz 11.30 na Wólce Kozodawskiej  osiedlu Dom Rodzinny  godz 12.00 Najlepszym miejscem poświęcenia pokarmów jest  świątynia i adoracja  Naj. Sakramentu.. W Wielki Piątek i Sobotę czuwanie  Strażaków i Harcerzy 

WIGLIA PASCHALNA LITURGIA  WIELKANOCNA ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 20.30-na tę liturgie przychodzimy ze świecami od chrztu. 

Procesja rezurekcyjna  będzie o godz 6.00 rano                                    Chrzty  na święta zgłaszamy już teraz do niedzieli palmowej. Spotkanie rodziców  i chrzestnych w Wielki Poniedziałek /10.04/ po Mszy sw o godz 18.30 

Droga Krzyżowa ( jedna dla wszystkich) do sióstr w piątek /7.04/przed niedzielą  palmową po Mszy sw o godz 18.00 ,

*8 kwietnia przed Niedzielą Palmową w sobotę młodzież  przed bierzmowaniem , ministranci , lektorzy wyjeżdżają w tym roku na jedno   spotkanie w naszej Archidiecezji Warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.( autokarem)

PRZYGOTOWANIE Triduum : Za przygotowanie śpiewu i psalmów odpowiedzialny jest p. organista p. Adam , za ministrantów i lektorów odpowiedzialny jest  ks Krzysztof -spotkania służby liturgicznej  godz przed rozpoczęciem liturgii.

Prosimy o adorację przy grobie Pana Jezusa ,wszystkie małe grupy parafialne , bielanki, ministrantów , harcerzy, panów i panie z OSP    UWAGA !  Spotkanie liderów grup i osób czytających mękę w sobotę  przed niedziela Palmową o godz 17.00

Zapraszamy wszystkich parafian do naszej świątyni  aby razem w pełni przeżyć  jedno liturgie Wielkiego Tygodnia i czas Paschy . W kaplicy w Pęcherach Msze sw Wielkanocne pierwszego i drugiego dnia świąt o godz 8.00.

Z błogoslawien Bożym Ks Prob Wiesław Zaręba. 

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

 Dawnych proroków zapowiedź
W tym dniu wypełni się wreszcie:
Bóg między nami zamieszka,
Gdy Syna zrodzi Dziewica.

 Ten, który włada wszechświatem
I Bóstwem równy jest Ojcu,
Przyszedł z miłości na ziemię,
By ciało przyjąć człowiecze.

 Z Ducha Świętego poczęty
W przeczystym łonie Maryi,
Stał się nadzieją ludzkości
I odkupieniem grzeszników.

 Chwała niech będzie na wieki
Synowi z Ojcem i Duchem;
Łaska i pokój zbawionym
Przez Bożą wierność przymierzu. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 www.polskie-cmentarze.com   

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

http://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

         

ZOBACZ:

 

 

 Rekolecje wielkopostne

od 01.04 do 05.04

                                                                                                                                                                                    

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 922748