A A A

Aktualności

Przez modlitwę do odwagi
2016-06-29 21:08:50

Przed pokusą zamknięcia się Kościoła w sobie w obliczu zagrożeń przestrzegł Franciszek podczas Mszy świętej w Watykanie z okazji uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła.

tom, st (KAI) / Watykan, mz
fot. PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Papież zaznaczył, że dobrym lekarstwem na tę pokusę jest modlitwa, która pozwala łasce otworzyć drogę wyjścia: od zamknięcia do otwarcia, od strachu do odwagi, od smutku do radości, od podziału do jedności.

Eucharystię koncelebrowało z Ojcem Świętym 25 nowych arcybiskupów-metropolitów, przybyłych z okazji pobłogosławienia paliuszy, które będą im nałożone przez nuncjuszy w ich stolicach. Był wśród nich abp Adam Szal z Przemyśla. Tradycyjnie w uroczystości wzięła też udział delegacja prawosławnego patriarchatu Konstantynopola z metropolitą Bostonu, Metodym na czele.

30 CZERWCA 2016 Czwartek Dzień powszedni
2016-06-29 21:04:17

Dzisiejsze czytania: Am 7,10-17; Ps 19,8-11; 2 Kor 5,19; Mt 9,1-8

Rozważania: Oremus, O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

Książka na dziś: Waga słów – siła milczenia, czyli nowa kultura rozmowy

Dzisiejsze czytania

(Am 7,10-17)
Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. I rzekł Amazjasz do Amosa: Widzący, idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą. I odpowiedział Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego! I teraz słuchaj słowa Pańskiego! Tyś mówił: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka! Dlatego tak rzekł Pan: Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony.

(Ps 19,8-11)
REFREN: Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce,
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
słodsze od miodu płynącego z plastra.

(2 Kor 5,19)
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.

(Mt 9,1-8)
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań i chodź! Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Do góry

Rozważania do czytań

Oremus

Znamienne w dzisiejszej Ewangelii jest to, że Jezus uzdrawia paralityka przez wzgląd na wiarę tych, którzy go przynieśli. Jakże wielu jest tych, którzy obawiają się wstać i pozostawić „łoże” swoich przyzwyczajeń, nałogów, zranień, udręk, grzechu, nie widząc nawet cienia szansy na poprawę, nie wierząc, że można uleczyć ich głębokie rany. Właśnie do takich ludzi, znękanych i udręczonych, Jezus posyła swoich uczniów, aby z wiarą ich do Niego przynieśli. Dopóki jesteśmy w drodze, bądźmy tymi, którzy pomagają zanosić innych do Jezusa, ale może jeszcze częściej sami pozwalajmy, aby nas do Niego zaniesiono.

Werset - LG tom III: Czwartek I, str. 630; LG skrócone: Czwartek I, str. 786
2016-06-29 21:02:34

Ant. Niech żyje Pan, / niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
K. Otwórz, Panie, moje oczy.
W. Abym podziwiał Twoje Prawo.

LG tom III: Czwartek XIII zw, str. 357-359


Z Drugiej Księgi Samuela

6, 1-23

Przeniesienie Arki do Jerozolimy

W owych dniach znów Dawid zgromadził wszystkich doborowych wojowników Izraela w liczbie trzydziestu tysięcy. Dawid i wszyscy ludzie towarzyszący mu, powstawszy, udali się w kierunku judzkiej Baali, aby sprowadzić stamtąd Arkę Boga, który nosi imię: Pan Zastępów spoczywający na cherubach. Umieszczono Arkę Bożą na nowym wozie i wywieziono ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili wóz z Arką Bożą. Achio wyprzedzał Arkę. Tak Dawid, jak i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach pieśni i gry na cytrach, harfach, bębnach, grzechotkach i cymbałach.
Gdy przybyli na klepisko Nakona, Uzza wyciągnął rękę w stronę Arki Bożej i podtrzymał ją, gdyż woły szarpnęły. I zapłonął gniew Pana przeciwko Uzzie i poraził go tam Bóg za ten postępek, tak że umarł przy Arce Bożej. A Dawid strapił się, dlatego że Pan dotknął takim ciosem Uzzę, i nazwał to miejsce Peres-Uzza. Tak jest po dzień dzisiejszy. I Dawid uląkł się Pana w owym dniu, mówiąc: 'Jakże przyjdzie do mnie Arka Pańska?' Nie chciał więc Dawid kierować Arki Pańskiej do siebie, do Miasta Dawidowego. Sprowadził więc ją do domu Obed-Edoma z Gat. I Arka Pańska pozostawała w domu Obed-Edoma z Gat przez trzy miesiące. A Pan pobłogosławił Obed-Edomowi i całej jego rodzinie.
Doniesiono królowi Dawidowi: 'Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed-Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej'. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed-Edoma do Miasta Dawidowego. Ilekroć niosący Arkę Pańską postąpili sześć kroków, składał w ofierze wołu i tuczne cielę. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Kiedy Arka Pańska przybyła do Miasta Dawidowego, Mikal, córka Saula, wyglądała przez okno i ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem: wtedy wzgardziła nim w sercu.
Przyniesioną więc Arkę Pańską ustawiono na przeznaczonym na to miejscu w środku Namiotu, który rozpiął dla niej Dawid, po czym Dawid złożył przed Panem całopalenia i ofiary biesiadne. Kiedy Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar biesiadnych, pobłogosławił lud w imieniu Pana Zastępów. Dokonał potem podziału między cały naród, między cały tłum Izraela, między mężczyzn i kobiety: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Potem wszyscy ludzie udali się do swych domów.
Wrócił Dawid, aby wnieść błogosławieństwo do swego domu. Wyszła ku niemu Mikal, córka Saula, i powiedziała: 'O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich, tak jak się pokazać może ktoś niepoważny'. Dawid odpowiedział Mikal: 'Przed Panem, który wybrał mnie zamiast ojca twego i całej twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu Pańskiego, Izraela, przed Panem będę tańczył, i upokorzyłbym się jeszcze bardziej. Choćbym miał się poniżyć w twoich oczach, to u niewolnic, o których mówisz, sławę bym jeszcze zyskał'.
Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci.
Ps 132, 8-9; Ps 24, 7

W. Wyrusz, Panie, na miejsce Twego odpoczynku, Ty i arka Twej chwały. * Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, / a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.
K. Bramy, podnieście swe szczyty, unieście się, odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały. W. Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, / a Twoi wyznawcy niech śpiewają z radości.

LG tom III: Czwartek XIII zw, str. 359-360

Kazanie św. Hieronima, kapłana, do nowo ochrzczonych
na temat psalmu czterdziestego pierwszego

Wejdę do Twojej cudownej świątyni

'Jak jeleń pragnie wody ze źródeł, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże'. Jak jeleń pragnie wody ze źródeł, tak też i nasi nowo ochrzczeni, którzy porzucili Egipt i świat, którzy pogrążyli faraona w morzu i wygubili we chrzcie całe jego wojsko, po rozgromieniu szatana pragną źródeł Kościoła, to jest Ojca, Syna i Ducha Świętego.
O tym, że Ojciec jest rzeczywiście źródłem, napisane jest u proroka Jeremiasza: 'Mnie opuścili, źródło wody żywej, i wykopali sobie dziurawe cysterny, które nie mogą zatrzymać wody'. O Synu zaś czytamy na innym miejscu: 'Opuścili Mnie, źródło mądrości'. O Duchu Świętym: 'Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się ona w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu'. Słowa te zostały natychmiast objaśnione przez Ewangelistę, który powiada, iż Zbawiciel mówił tak o Duchu Świętym. Z wypowiedzi powyższych wynika więc jasno, iż tajemnica Trójcy Świętej stanowi potrójne źródło Kościoła.
Takich więc źródeł pragnie dusza człowieka wierzącego i ochrzczonego, takich źródeł pożąda i mówi: 'Dusza moja pragnie Boga, źródła wody żywej'. Nie było to przelotne życzenie zobaczenia Boga, ale gorące pragnienie i żarliwa tęsknota. Przed otrzymaniem chrztu mówili do siebie katechumeni: 'Kiedyż przyjdę i stanę przed obliczem Boga'. I oto spełniła się ich prośba: przybyli i stanęli przed obliczem Boga, pojawili się przed ołtarzem i tajemnicą Zbawiciela.
Dopuszczeni do przyjmowania Ciała Chrystusa i odrodzeni w życiodajnym źródle, pełni ufności wołają i mówią: 'Wejdę do Twej przedziwnej świątyni, aż do domu samego Boga'. Domem Boga, Jego przedziwną świątynią jest Kościół, bo w nim rozbrzmiewa 'głos radości i chwały i śpiew ucztujących'.
Wy przeto, którzy przyodzialiście się teraz w Chrystusa i podążając za naszymi wskazaniami zostaliście wyciągnięci Bożym słowem jak ryby z odmętów tego świata, powiedzcie: Oto w nas odwrócony został naturalny bieg rzeczy. Gdy bowiem wyciąga się ryby z morza, umierają. Nas jednak Apostołowie złowili i wyciągnęli z morza tego świata, abyśmy ze śmierci przeszli do życia. Dopóki byliśmy w świecie, nasz wzrok kierował się ku temu, co na dole, a życie nurzało się w błocie. Skoro jednak zostaliśmy wydobyci z odmętów, ujrzeliśmy słońce, zaczęliśmy oglądać prawdziwą światłość, i ogarnięci niezwykłą radością, mówimy duszy naszej: 'Ufaj Bogu, albowiem wysławiać Go będę, zbawienie mojego oblicza i mego Boga'.

Ps 27, 4

W. O jedno tylko proszę Pana i o to zabiegam, * Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu / po wszystkie dni życia.
K. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. W. Żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu / po wszystkie dni życia.


LG tom III: Czwartek XIII zw, str. 360; LG skrócone: XIII tydzień Okresu Zwykłego, str. 618

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Prymas: \'Pragniemy z ich czynu czerpać siłę\'
2016-06-28 21:13:26

PAP |

W Eucharystii w intencji ofiar Czerwca '56 wzięli udział prezydenci Andrzej Duda i Janos Ader.

Prymas: "Pragniemy z ich czynu czerpać siłę"   Jakub Kaczmarczyk /PAP Prezydent Andrzej Duda i prezydent Węgier Janos Ader podczas mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego.

Czerwiec '56 był 'u źródeł naszych kolejnych zmagań o wolność i solidarność, o prawdę, sprawiedliwość i niepodległość' - powiedział w homilii podczas wtorkowej mszy św. w Poznaniu prymas Polski abp. Wojciech Polak. Msza była elementem obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca.

W Eucharystii w intencji ofiar Czerwca '56 wzięli udział prezydent Polski Andrzej Duda, prezydent Węgier Janos Ader, b. prezydent Lech Wałęsa, kombatanci i uczestnicy Czerwca, a także tłumy mieszkańców Poznania.

28 czerwca 1956 r. poznańscy robotnicy podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, stłumioną przez milicję i wojsko. W starciach na ulicach miasta zginęło, według badań IPN, co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych.

Uroczystej Mszy św. w kościele oo. Dominikanów przewodził metropolita poznański abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Homilię wygłosił prymas Polski abp Wojciech Polak.

'60 lat po tamtych tragicznych wydarzeniach gromadzimy się w tym dominikańskim kościele na uroczystej eucharystii sprawowanej w intencji wszystkich ofiar Poznańskiego Czerwca, aby dziękować Bogu za powiew wolności, solidarności i wiary, który wówczas, podczas czerwcowych dni, ogarnął serca robotników i mieszkańców Poznania' - powiedział prymas Polak.

Jak dodał, Msza jest też podziękowaniem dla wszystkich, którzy tę walkę wówczas wsparli, 'okazując niezwykłą solidarność i przechowując pamięć - w Polsce, ale także choćby na Węgrzech - o tym pierwszym, powojennym polskim zrywie ku wolności'. 'Jesteśmy więc razem, aby dana i zadana nam wówczas lekcja męstwa, odwagi, wolności, przelanej krwi i nadziei, owocowała także w naszym życiu' - powiedział abp Polak.

ADORACJA NOCNA W WAKACJE W INTENCJI NOWYCH POWOŁAŃ z I piątku na I sobotę -ZAPRASZAMY
2016-06-27 20:28:42

Miasto bez Boga?
2016-06-26 20:27:42

ks. Rafał Pastwa

Co decyduje, że wiara w Boga może przetrwać w atmosferze wojującego ateizmu? Dlaczego ludzie ryzykują życie, zdrowie, karierę w imię Chrystusa? Niezwykłe świadectwo mieszkańców Kraśnika Fabrycznego, przedstawione w filmie 'Skrzyżowanie', pokaże TVP.

Miasto bez Boga?   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Tomasz Saj, reżyser filmu 'Skrzyżowanie'

Miało to być miasto bez Boga, jak Świdnik czy Nowa Huta. Jednak mieszkańcy Kraśnika Fabrycznego nie chcieli się z tym pogodzić. Ich dzieci w 1957 roku przyjęły I Komunię Świętą na polanie w lesie. Gdy dwa lata później masowo bronili krzyża, posypały się aresztowania i represje. O czerwcowych wydarzeniach z 1959 roku powstał właśnie film, który opowiada prawdziwą historię wiary mieszkańców Kraśnika Fabrycznego.

O obronie krzyża w Nowej Hucie słyszeli niemal wszyscy. Jednak rok wcześniej podobne, a może nawet bardziej tragiczne wydarzenia miały miejsce w Kraśniku Fabrycznym na Lubelszczyźnie. Do tej pory nie wszyscy mieszkańcy wiedzą o tym, co się działo w 1959 roku. A przecież na bieżąco akcję obrony krzyża w mieście Fabryki Łożysk Tocznych relacjonowały BBC i katolickie pismo „La Croix”. Przed rokiem powstał film dokumentalny „Skrzyżowanie”, zrealizowany dzięki zaangażowaniu radnego Tomasza Saja i jego przyjaciół z Kraśnika. Producenci dokumentu mają nadzieję, że prawda dotrze do szerszej grupy odbiorców, by pokazać historię, która nie może być i nie powinna być zapomniana.

W najbliższą niedzielę 26 czerwca o godz. 10, w nawiązaniu do obchodów 57. rocznicy kraśnickich protestów w obronie miejsca kultu z czerwca 1959 r., TVP Lublin wyemituje film dokumentalny „Skrzyżowanie” w reżyserii Tomasza Saja. Film zostanie powtórzony na antenie w poniedziałek o godz. 21.

Papież i
2016-06-25 11:23:13

 

KAI |

„Niech będzie jak najwięcej wysiłków podejmowanych przez wszystkich, aby w sporach międzynarodowych zawsze przeważał dialog, stałe i autentyczne dążenie do pokoju, współpracy między państwami i wytrwałe zaangażowanie organizacji międzynarodowych, aby budować klimat zaufania, sprzyjający osiągnięciu trwałych porozumień” – powiedział Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami władz cywilnych i korpusem dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim w Erywaniu.

Papież i "Wielkie Zło"   Roman Koszowski /Foto Gość

Prezydent Armenii, Serż Sarkisjan witając papieża podkreślił jego rolę w świecie oraz sympatię, jaką darzą go wszyscy Ormianie.

Armeński przywódca wskazał też na szczególne więzy między Kościołem Rzymsko-Katolickim a Ormiańskim Kościołem Apostolskim. Zauważył, że wizyta św. Jana Pawła II przed 15 laty związana była z 1700 rocznicą ogłoszenia przez Armenię chrześcijaństwa jako religii państwowej. Natomiast obecna, papieża Franciszka zbiega się z 25. leciem przywrócenia niepodległości. Przypomniał wiele trudności przed jakimi kraj ten stawał na przestrzeni swych długich dziejów, w tym ludobójstwo i obca przemoc. Ormianie nigdy jednak nie stracili zdolności do wiary w ideały humanitaryzmu, tolerancji i solidarności, wartości przynależnych do wiary. Prezydent Armenii podkreślił też jako „triumf sprawiedliwości” głos Stolicy Apostolskiej, nazywający po imieniu ludobójstwo Ormian w 1915 roku. Zaznaczył, że nie chodzi w tym przypadku o szukanie winowajców, ale właściwe nazwanie tych wydarzeń, co pozwoli dwom sąsiadującym narodom dążyć do prawdziwego pojednania i wspólnej pomyślnej przyszłości.

Papież złożył hołd ofiarom rzezi
2016-06-25 11:22:04

 

KAI |

Drugi dzień papieskiej wizyty w Armenii rozpoczął się od wizyta w kompleksie pomnikowym Cicernakaberd w Erywaniu, upamiętniającym ludobójstwo Ormian.

Papież złożył hołd ofiarom rzezi   MAURIZIO BRAMBATTI /EPA/PAP Papież, katolikos i prezydent zeszli kilka stopni do wiecznego ognia

Papieża i katolikosa Karekina II powitał prezydent Armenii, Serż Sarkisjan. Wraz z nim przeszli oni ostatni etap drogi prowadzącej do pomnika, gdzie Ojciec Święty złożył wieniec pod ścianą pamięci. Na jednym z transparentów dziękowano Franciszkowi za uznanie ludobójstwa Ormian. Orkiestra wojskowa odegrała hymn Państwa Watykańskiego. W tym czasie Ojciec Święty trwał dłuższą chwilę w modlitewnym skupieniu.

Następnie papież, katolikos i prezydent zeszli kilka stopni do wiecznego ognia. Modlitwę zainaugurował Karekin II, a następnie zgromadzeni odmówili w swoim języku ojczystym „Ojcze nasz”. Franciszek, w czerwonej stule – używanej podczas celebracji ku czci męczenników - i Karekin II wspólnie pobłogosławili kadzidło, natomiast chór śpiewał hymn harszapar który tradycyjnie łączony jest z liturgią Słowa Bożego. Biskup ormiańsko-apostolski odczytał fragment Listu do Hebrajczyków (10,32-36), gdzie mowa o wielkich zmaganiach znoszonych dla wiary, zaś biskup katolicki – kard. Leonardo Sandri - po włosku fragment z Ewangelii św. Jana (J 14,1-13), w którym Pan Jezus zapewnił, że „o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię”.

W modlitwie wstawienniczej biskup ormiańsko-apostolski prosił, aby za wstawiennictwem świętych patronów Armenii, w tym męczenników, którzy podczas ludobójstwa oddali życie za Jezusa i ojczyznę obdarzył ten kraj pokojem i Bożym miłosierdziem.

Diakon zachęcił do modlitwy do Boga, aby za wstawiennictwem męczenników zmiłował się nad wiernymi.

Z kolei papież zaniósł po włosku modlitwę do Chrystusa, aby za wstawiennictwem Bożej Rodzicielki, wszystkich świętych, w tym wspominanych dziś wysłuchał modlitw, zmiłował się i przebaczył grzechy.

Katolikos wzniósł prośbę: „niech błogosławiony będzie nasz Pan, Jezus”, a następnie chór odśpiewał „Ojcze nasz”, zaś katolikos na zakończenie udzielił błogosławieństwa. Na tradycyjnych instrumentach odegrano utwór na cześć ofiar rzezi Ormian.

Dzwony Eczmiadzynu
2016-06-24 17:22:36

Andrzej Grajewski

Piękną melodią wygrywaną przez dzwony kościoła katedralnego w Eczmiadzynie, narodowe sanktuarium Ormian oraz Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego powitało papieża Franciszka, który razem z katolikosem Karekinem II, przeszedł niewielkim traktem, prowadzącym od jednej z bram, do głównej świątyni.

Papież Franciszek z wizytą w Armenii Roman Koszowski /Foto Gość

Eczmiadzyn to cały kompleks klasztorno-świątynny, mieści się tam także seminarium duchowne, muzeum, budynki administracyjne, rezydencja katolikosa oraz jedna z bardziej znanych w Armenii bibliotek ze wspaniałym księgozbiorem. Centralne miejsce w nim zajmuje katedra św. Eczmiadzina, czyli „Jednorodzonego, który zstąpił z nieba'.  

Gdy papież i katolikos weszli do środka katedry zabrzmiały szarakany, dostojne pieśni liturgiczne wykonywane w staroormiańskim języku.

Katedra reprezentuje charakterystyczny dla Armenii typ bazyliki krzyżowo-kopułowej. Według ormiańskiej tradycji to miejsce zostało wybrane przez samego Jezusa, który ukazał się św. Grzegorzowi Oświecicielowi, aby wybudował tu pierwszą chrześcijańską świątynię w Armenii. Prowadzone niedawno badania archeologiczne wykazały głębszy sens tej decyzji. Otóż pod fundamentami katedry odnaleziono resztki pogańskiej świątyni. Musiało to być ważne miejsce pogańskiego kultu, skoro ówczesny król Armenii Tiridates III  jako pierwszy władca na świecie zdecydował się nie tylko na chrzest, ale i wybudowanie w tym symbolicznym miejscu świątyni chrześcijańskiej. Dla upamiętnienia starożytnej tradycji tego miejsca, miejscowość, która do 1995 r. nazywała się podobnie jak katedra Eczmiadzyn, wróciła do swej pierwotnej nazwy Wagharszapat.

Już od południa przybywali tutaj pielgrzymi z całej Armenii, często ubrani w białe T-shirty z symbolem tej wizyty, czyli klasztorem Chor Wirap z umieszczonym w tle zarysem góry Ararat. Rzucał się w oczy liczny udział młodzieży, zarówno zorganizowanej, z chorągiewkami w barwach watykańskich oraz Armenii, jak i całych rodzin, często z małymi dziećmi. Nie brakowało także pielgrzymów z innych krajów. Stałem obok grupy Ormian z Argentyny i oni podkreślali, że swoją obecnością chcą uczcić zarówno wielkie święto Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego, jak również zaakcentować solidarność z papieżem, ich rodakiem z Argentyny.

Rozmawiałem także z pielgrzymami ormiańskimi z Ukrainy, którzy wcześniej mieszkali w rejonie Ługańska, ale w wyniku wojny musieli stamtąd wyjechać. Przyjechali, aby wykazać solidarność ze swoją Ojczyzną, a także podziękować Ojcu Świętemu za jego działania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie.

Komitet Honorowy ŚDM podsumował prace
2016-06-23 19:55:00

Bp Rudolf Pierskała: Jesteśmy przygotowani na Światowe Dni Młodzieży.

Komitet Honorowy ŚDM podsumował prace   Anna Kwaśnicka /Foto Gość Bp Rudolf Pierskała, który jedzie do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, zachęca młodych do wyjazdu, prezentując koszulkę 'Czekamy na ciebie w Krakowie'

W opolskiej Kurii odbyło się spotkanie członków Komitetu Honorowego ŚDM. Do Światowych Dni Młodzieży pozostał tylko miesiąc, stąd spotkanie miało charakter podsumowujący. Przypomnijmy, że Komitet Honorowy ŚDM został powołany przez bp. Andrzeja Czaję, a zawiązał się 26 marca 2015 roku.

– Komitet Honorowy ŚDM wyłonił Komitet Organizacyjny ŚDM. Współpraca odbywała się na wielu poziomach i w bardzo wielu instytucjach w naszym regionie. Właśnie zakończone spotkanie członków komitetu miało na celu poinformowanie o stanie przygotowań do ŚDM – wyjaśniał ks. Łukasz Knieć, diecezjalny koordynator ŚDM.

– Jesteśmy przygotowani na Światowe Dni Młodzieży. Święty Jan Paweł II, który zainicjował ŚDM, na pewno będzie z nami i na jego wsparcie liczymy – podkreślał bp Rudolf Pierskała.

– W naszej diecezji ponad 100 parafii przyjmie gości z 22 krajów świata. Będą wśród nich młodzi z Europy, Ameryki i Afryki. Największa grupa przyjedzie z Francji, będzie to około 1300 osób. Z Włoch przyjedzie około 1000 osób, ale będą i mniejsze grupy m.in. z Togo, Boliwii, Ekwadoru. Przyjadą do nas również młodzi Libańczycy razem z trzema biskupami – opowiadał bp Pierskała.

Na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zarejestrowanych jest 1800 młodych z diecezji opolskiej. Większa część z nich do stolicy Małopolski pojedzie dwoma wynajętymi przez diecezję pociągami, które z Dworca Głównego w Opolu wyruszą w poniedziałek 25 lipca o 12.00 i 12.30. W jednym z nich z młodzieżą pojedzie biskup Andrzej Czaja, w drugim – biskup Rudolf Pierskała. Obaj biskupi spędzą w Krakowie cały tydzień i wrócą do Opola razem z pielgrzymami w poniedziałek 1 sierpnia.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

CARITAS ZAPRASZA W KAŻDĄ
ŚRODĘ OD GODZ 18.30 DO 19.30
Królu chwalebny wyznawców

I męczenników nagrodo,

Tym, którzy Ciebie wybrali,

Otwierasz niebios podwoje.

Boże, wysłuchaj łaskawie

Modlitwy pełnej pokory:

Odpuść nam zło popełnione,

Gdy męczenników sławimy.

Mocnych wywyższasz przez mękę,

Dla słabych masz miłosierdzie;

Racz nasze winy zapomnieć

I obdarz nas przebaczeniem.

Tobie, łaskawy nasz Ojcze,

W jedności z Synem i Duchem,

Chwała, majestat, podzięka

Niech będzie teraz i zawsze. Amen.

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.30
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
po Mszy sw około godz 18.35    

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA  

KANCELARIA CZYNNA                                             
Poniedziałek,środa
i piątek od godz 16.00
do godz 17.00                                 
i w środę po Mszy św od                                     
godz 18.45
tel 22/756-76-41

TELEFON  602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 756930