A A A

Aktualności

Budujmy naszą przyszłość wierni Chrystusowi\'
2016-10-21 20:17:12

Dziękczynieniem za przyjęcie w 966 roku wiary chrześcijańskiej przez Mieszka i poddane mu plemię Polan była Msza święta, której w piątek, w drugim dniu Narodowej Pielgrzymki do Rzymu, przewodniczył abp Wojciech Polak.

2016-10-21 18:32, aktual. 19:15
mip (KAI Rzym) / Rzym, mz
fot. Marcin Mazur / Episkopat.pl

Prymas Polski wezwał w homilii wiernych do budowania przyszłości wiernej Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Zachęcał również, aby w miłości jednoczyć się dla wspólnego dobra.

Na początku liturgii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki powitał pielgrzymów, którzy dziś dołączyli do uczestników pielgrzymki narodowej.

W homilii metropolita gnieźnieński przypomniał, że Bazylika św. Jana na Lateranie jest katedrą wszystkich katedr, a więc najważniejszą spośród wszystkich świątyń. – To tutaj więc dotarły niewątpliwie pierwsze wieści z dalekiego kraju, że Mesco dux Poloniae baptizatur, a więc, że książę Polan Mieszko został ochrzczony. Tutaj też ów pierwszy historyczny władca Polski, przed swą śmiercią pod koniec X wieku, swoistym testamentem, znanym w historii pod nazwą 'Dagome iudex', ofiarował swe gnieźnieńskie państwo w duchową opiekę Stolicy Apostolskiej – powiedział prymas Polski

LG tom IV: Sobota XXIX zw, str. 339-340
2016-10-21 19:37:42

K. Przyjdźcie i zobaczcie dzieła Pana.
W. Zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.


Z Księgi proroka Barucha

3, 9-15. 24 - 4, 4

Zbawienie Izraela w mądrości

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Szeolu? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców?
O Izraelu, jakże wielki jest dom Boga, jakże obszerne miejsce posiadłości Jego! Wielki i nie mający końca, wysoki i niezmierzony. Tam się urodzili olbrzymi, sławni od początku, wielcy, biegli w walce. Ale nie tych wybrał Bóg ani im nie dał drogi do mądrości. Zginęli dlatego, że mądrości nie mieli, zginęli z powodu swej nierozwagi.
Któż wstąpił do nieba, aby ją wziąć, któż ją z obłoków sprowadził? Któż się przeprawił przez morze, a znalazł ją i przywiózł w zamian za najlepsze złoto? Nie ma nikogo, kto by znał jej drogę i kto by rozpoznał jej ścieżkę.
Lecz zna ją Wszechwiedzący i wynajdzie ją swoją mądrością. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi; wysłał światło, i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go ze drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: 'Jesteśmy'. Z radością świecą swemu Stwórcy.
On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi.
Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła. Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów. Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znamy to, co się Bogu podoba.
Rz 11, 33; Ba 3, 32. 37

W. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! * Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi.
K. Wszechwiedzący zna mądrość i dał ją Izraelowi, umiłowanemu swojemu. W. Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi.

LG tom IV: Własne, str. D 2012, s. 262-264

Z homilii świętego Jana Pawła II, papieża,
wygłoszonej w dniu inauguracji pontyfikatu (22 października 1978 r.)
(AAS 70 [1978], 945-947)

Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!

Piotr przybył do Rzymu! Co go skierowało i przyprowadziło do tego Miasta, serca Imperium Rzymskiego, jeśli nie posłuszeństwo natchnieniu otrzymanemu od Pana? Może ten rybak z Galilei nie chciałby przyjść aż tutaj. Może wolałby pozostać tam, nad brzegami jeziora Genezaret, ze swoją łodzią, ze swoimi sieciami. Ale prowadzony przez Pana, posłuszny Jego natchnieniu, przybył tutaj!
Według dawnej tradycji, w czasie prześladowania za Nerona, Piotr chciał opuścić Rzym. Ale wkroczył Pan: wyszedł mu naprzeciw. Piotr zwrócił się do Niego pytająco: 'Quo vadis Domine? - Dokąd idziesz, Panie?' A Pan odpowiedział mu natychmiast: 'Idę do Rzymu, by Mnie ukrzyżowano po raz drugi'. Piotr powrócił do Rzymu i pozostał tutaj aż do swego ukrzyżowania.
Nasz czas wzywa nas, skłania nas, zobowiązuje nas do wpatrywania się w Pana i pogrążenia się w pokornym i pobożnym rozważaniu tajemnicy najwyższej władzy samego Chrystusa.
Ten, który narodził się z Dziewicy Maryi, Syn cieśli - jak mniemano, Syn Boga żywego - jak wyznał Piotr, przyszedł, aby nas wszystkich uczynić 'królewskim kapłaństwem'.
Sobór Watykański II przypomniał nam tajemnicę tej władzy i fakt, że misja Chrystusa - Kapłana, Proroka-Nauczyciela, Króla - trwa dalej w Kościele. Wszyscy, cały lud Boży uczestniczy w tej trojakiej misji. I może w przeszłości wkładano na głowę papieża tiarę, tę potrójną koronę, aby wyrazić przez ten symbol, że cały hierarchiczny ustrój Kościoła Chrystusowego, cała jego 'święta władza' w nim sprawowana, nie jest niczym innym jak służbą, służbą, która ma na celu tylko jedno: aby cały lud Boży był uczestnikiem tej trojakiej misji Chrystusa i pozostawał zawsze pod władzą Pana, która bierze swój początek nie z mocy tego świata, lecz od Ojca Niebieskiego oraz z tajemnicy krzyża i zmartwychwstania.
Ta absolutna, a jednak miła i słodka władza Pana odpowiada całej głębi człowieka, jego najwznioślejszym aspiracjom umysłu, woli, serca. Ona nie przemawia językiem siły, lecz wyraża się w miłości i w prawdzie.
Nowy Następca Piotra na rzymskiej stolicy wypowiada dzisiaj gorącą, pokorną, ufną modlitwę: 'O Chryste! Spraw, bym mógł stać się i być sługą Twojej jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej władzy, która nie przemija! Spraw, bym potrafił być sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!'
Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę!
Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi i przy pomocy władzy Chrystusowej służyć człowiekowi i całej ludzkości!
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, ustrojów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, 'co jest w człowieku'. Tylko On to wie!
Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często opanowuje go zwątpienie, które przechodzi w rozpacz. Pozwólcie zatem - proszę was, błagam was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego.


W. Nie lękajcie się: Zbawiciel człowieka objawił moc krzyża i oddał za nas swe życie! * Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
K. Zostaliśmy wezwani w Kościele, aby stać się uczestnikami Jego władzy. W. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!


LG tom IV: Własne, str. D 2012, s. 264; LG skrócone: Własne, str. D 2012, s. 264

Módlmy się. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Wspomnienie obowiązkowe św. Jana Pawła II, papieża
2016-10-21 19:35:35

Święty Jan Paweł II

Garść informacji:

Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna).

Teksty własne dzisiejszego wspomnienia zostały zatwierdzone dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 2 kwietnia 2011 r. Znajdują się one w Dodatku do LG (Pallottinum 2015).

22 PAŹDZIERNIKA 2016 Sobota Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
2016-10-21 19:34:31

Dzisiejsze czytania

(Ef 4,7-16)
Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

(Ps 122,1-2.4-5)
REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępuję pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

(Ez 33,11)
Nie chcę śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.

(Łk 13,1-9)
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

Rozważania do czytań

Oremus

Wspominamy w liturgii Kościoła św. Jana Pawła II, papieża (1920-2005). Jest to zarazem 36. rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której wołał w homilii: „Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (…) Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie”. To wezwanie na różne sposoby powtarzał przez cały swój pontyfikat, sam będąc otwarty na Chrystusa i na każdego człowieka. Dziś wzywa nas do tego samego: aby nie bać się i być otwartym najpierw na Chrystusa, a następnie Jego mocą na człowieka. otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości, którą święty Papież głosił i o którą walczył.

O. Stanisław Łucarz SJ, „Oremus” październik 2014, s. 99-100

Nadzwyczajni szafarze komunii-KANDYDACI Spotkanie ...zmiana miejsca
2016-10-21 10:06:12

Uwaga! Zmiana godziny i miejsca pierwszego spotkania dla kandydatów

Uwaga, nastąpiła zmiana godziny i miejsca pierwszego spotkania dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

Pierwsze spotkanie - w sobotę, 5 listopada 2016 r.

godz. 9.00 - Msza święta pod przewodnictwem JE ks. bp. Michała Janochy w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8

godz. 9.50 - przejście do sali konferencyjnej, sprawy organizacyjne, Kuria Metropolitalna Warszawska, ul. Miodowa 17/19

godz. 10.20 - wykład ks. dr. Tomasza Jakubiaka

godz. 11.20 - przerwa

godz. 11.30 - wykład ks. dr. Macieja Raczyńskiego-Rożka

godz. 12.30 - ogłoszenia

godz. 12.45 - zakończenie spotkania

Pozostałe aktualności

Ochrzczony to znaczy posłany – Światowy Dzień Misyjny 2016
2016-10-21 09:48:48

     „Wiara i misje idą w parze: im silniejsza i głębsza jest wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się nią, dawania o niej świadectwa. I odwrotnie – gdy wiara słabnie, wygasa też zapał misyjny i zanika zdolność dawania świadectwa. Tak było zawsze w historii Kościoła: utrata żywotności i ducha misyjnego była każdorazowo symptomem kryzysu wiary” – głosił św. Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny 1996 r. Są to słowa bardzo dzisiaj aktualne. Przypominają nam, że każdy chrześcijanin jest wezwany do nieustannego pogłębiania własnej wiary i dawania o niej świadectwa aż po krańce ziemi. Dlatego Papieskie Dzieła Misyjne proponują, aby hasłem tegorocznego Światowego Dnia Misyjnego oraz Tygodnia Misyjnego były słowa: „Ochrzczony to znaczy posłany”.
     W tym roku świętowaliśmy 1050 rocznicę przyjęcia przez polski naród chrztu świętego. Jest to bardzo dobra okazja do przypomnienia sobie własnego chrztu i wypływających z niego darów oraz zobowiązań. Poprzez ten sakrament stajemy się ukochanymi dziećmi Bożymi i zostajemy włączeni do wspólnoty Kościoła. Stąd wypływa nasze powołanie do dzielenia się tą Bożą miłością ze wszystkimi. W chrzcie świętym zostajemy posłani z Dobrą Nowiną do naszych braci i sióstr na całym świecie.
     Światowy Dzień Misyjny (w Polsce zwany Niedzielą Misyjną) i następujący po nim Tydzień Misyjny są wspaniałą okazją do dzielenia się Bożą miłością. Niedziela Misyjna obchodzona jest każdego roku w przedostatnią niedzielę października (w tym roku 23 października). Ustanowiona została w 1926 r. przez papieża Piusa XI. Jest to dzień patronalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Jest to dzień solidarności z całym Kościołem powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Katolicy na całym świecie – także w najuboższych jego regionach – otaczają wtedy modlitwą i wspomagają ofiarą materialną misyjne dzieło Kościoła.
     Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z tych środków utrzymywane są najbardziej potrzebujące parafie na terenach misyjnych oraz pracujący tam katechiści. Przeznaczone są również na budowy i remonty kościołów i kaplic, a także na pomoce duszpasterskie. Z funduszów zebranych w Niedzielę Misyjną w roku 2015 (1 077 568, 75 USD) PDRW pomogło Kościołom w Gambii, Sierra Leone, Nigerii i Tanzanii.
     Papieskie Dzieła Misyjne – zgodnie ze słowami Benedykta XVI – zachęcają do wspierania misji modlitwą i ofiarą przez cały rok. „Poświęcanie uwagi ewangelizacyjnej działalności Kościoła w świecie i współpraca w niej nie mogą ograniczać się do paru momentów i szczególnych okazji, nie można ich też traktować jako jednego z wielu rodzajów czynności duszpasterskich: wymiar misyjny Kościoła jest istotny, dlatego trzeba mieć go zawsze na uwadze. Ważne jest, aby zarówno poszczególni ochrzczeni, jak i wspólnoty kościelne interesowali się misją nie sporadycznie i okazjonalnie, ale w sposób trwały, jako formą życia chrześcijańskiego.” (Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2011 r
.)

Ostatnie rozmowy 
z Benedyktem
2016-10-21 09:39:50

Niech ta książka będzie drobnym przyczynkiem służącym skorygowaniu fałszywych obrazów i rozjaśnieniu ciemności, zwłaszcza towarzyszących okolicznościom ustąpienia Benedykta XVI, które tak zszokowało świat. Chodzi też o to, by lepiej zrozumieć człowieka Josepha Ratzingera i pasterza Benedykta XVI, docenić jego świętość... Tak Peter Seewald, niemiecki dziennikarz, wprowadza w najnowszą książkę – wywiad z papieżem seniorem, wydaną w Polsce przez Dom Wydawniczy Rafael. Oto fragment tej książki.

Peter Seewald: Ojcze Benedykcie, artykuł Ojca wydany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przepowiadał gigantyczny zanik wiary w większej części Europy, co przyniosło jego autorowi miano pesymisty. Dziś widzimy, jak dalece sprawdziła się wizja o „małym Kościele”, który utracił wiele ze swoich przywilejów i w dosłownym sensie gromadzi wokół siebie trzódkę wiernych.

Benedykt XVI: W rzeczy samej. Powiedziałbym nawet, że dechrystianizacja postępuje.

A jak należy postrzegać przyszłość chrześcijaństwa?

To, że nie przystajemy już do współczesnej kultury, a chrześcijańskie wzorce przestały być decydującym wskazaniem, to oczywiste. Obecnie żyjemy w ramach pozytywistycznej i agnostycznej obyczajowości, która staje się coraz bardziej nietolerancyjna wobec chrześcijaństwa. Stąd też społeczeństwo Zachodu, w każdym razie Europa, po prostu nie będzie chrześcijańskie. Tym bardziej więc wierzący będą musieli zabiegać o to, aby dalej formować i utrzymać świadomość istnienia wartości oraz życie według wiary. Ważna stanie się bardziej zdecydowana wierność poszczególnych wspólnot i Kościołów lokalnych. Wzrośnie ciężar odpowiedzialności. ./MUSISZ TO PRZECZYTAĆ BRACIE GOŚĆ.PL

Na czym polega ciemnogród u nas katolików ...
2016-10-21 09:10:50

'Mając tak wielkie możliwości nie korzystamy prawie wcale z tego co od Boga otrzymaliśmy. Ciemnogród dotyczy tych ktorzy  niby będąc w Kościele wogóle nie korzystają z życia religijnego i nie chcą sie nawracać .Zyją tak jakby Boga nie było i wogóle nie pytają Go o zdanie./.../ Papież emeryt Benedykt XVI w  wywiadzie 'Ostatnia rozmowa'powiedział jak wazna dla Niego była i jest modlitwa , powiedział nawet o 'KURORCIE 'MODLITWY' Jak wielkie rzeczy dobre i szlachetne rodzą sie z modlitwy. Jesteśmy przez Boga przyjmowani zawsze i to z radościa .On zawsze ma dla nas czas./administrator /

sw Teresa Wielka Twierdza ....
2016-10-20 22:16:39

6. Niedawno temu z ust bardzo uczonego teologa słyszałam to zdanie, że dusze nie oddające się modlitwie wewnętrznej podobne są do ciała ruszonego powietrzem albo sparaliżowanego (s.228), które choć ma ręce i nogi, władać nimi nie może. Są w rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, iż straciły niejako wszelką możność oderwania się od nich choćby na chwilę i wejście w siebie stało się dla nich prawie niepodobieństwem. Ciągłe przestawanie z gadzinami i bydlętami krążącymi wokoło twierdzy przeszło u nich w nałóg i same stały się niemal nimi. A choć z przyrodzenia swego tak są bogato uposażone, iż z takim wysokim Panem, jakim jest Bóg sam, mogłyby przestawać, to przecież od tego niesławnego towarzystwa oderwać się nie mogą. Takie dusze, jeśli nie uznają swej nędzy i nie zechcą szukać na nią lekarstwa i nie zwrócą wzroku w głąb siebie, takiego losu się doczekają, jak żona Lota, która za to, że się obejrzała, stała się słupem soli (5

XXX Niedziela zwykła - 23 października 2016
2016-10-20 20:01:11

'Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony'.

Czytanie z Księgi Syracydesa
35, 12-14. 16-18

Pan jest Sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał On względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.

 

Psalm responsoryjny
34 (33), 2-3. 17-19. 23

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Pan odkupi dusze sług swoich,
nie zazna kary, kto się do Niego ucieka.

 

Czytanie z Drugiego Listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
4, 6-9. 16-18

Najdroższy:

Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.

Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa.

Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.

 

Aklamacja przed Ewangelią:

Alleluja, alleluja, alleluja.
W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
18, 9-14

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: „Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić: jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: »Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam«. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: »Boże, miej litość dla mnie, grzesznika«.

Powiadam wam: ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową

Wszystkich pasterzy Twojego Kościoła,
Przyjmij więc hołdy składane z radością
W święto pasterza.

Tyś go uczynił następcą Piotrowym
Dając mu władzę nad całą ludzkością,
Aby ją przywiódł do jednej owczarni,
Tobie oddanej.

Był przewodnikiem i wzorem dla wiernych,
Światłem dla ślepych, ratunkiem ubogich,
Ojcem roztropnym i wszystkim dla wszystkich
Tak jak Apostoł.

Chryste, co w niebie nagradzasz zasługi
Świętych pasterzy i dajesz im chwałę,
Pomóż nam dążyć za jego przykładem
Drogą zbawienia.

Tobie, o Zbawco i Królu wszechmocny,
Razem z Twym Ojcem i Duchem płomiennym
Cześć, uwielbienie i chwała niech będzie

Teraz i zawsze. Amen.

zdj

 

 

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

1 % z podatku dla
KRS Caritas AW-0000                                                                                                                                                                 225750 a w tytule "Informacje                                                                                                                                                    uzupełniające" wpisz                                                                                                    

CaritasParafii św                                                                                                                                                                        Rocha w Jazgarzewie
                             

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA:                                             

Poniedziałek od 15.00 do 17.00                                                                                                                                                                                                     sprawy cmentarne,                                                                                                                                                                                                                               środa  i piątek  od godz 16.00 do 17.00
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

                                                                                                                                                                                                           

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 838782