A A A

Aktualności

piatek czytania liturgiczne 21.07
2017-07-20 19:13:47

 

Książka na dziś: Wspólna droga do wolności. Poradnik dla alkoholików i ich bliskich   DZISIEJSZE CZYTANIA

(Wj 11,10-12,14)
Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem. Lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu - Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia - na zawsze w tym dniu świętować będziecie.

(Ps 116b,12-13.15-18)
REFREN: Kielich zbawienia wzniosę w imię Pana

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana
śmierć Jego świętych.
Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.

(J 10,27)
Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je. a one idą za Mną.

(Mt 12,1-8)
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego, będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.

LG tom III: Piątek XV zw, str. 420-421
2017-07-20 19:11:06

 


Z Drugiej Księgi Kronik

20, 1-9. 13-24

Godne podziwu opowiadanie o Bożej pomocy
udzielonej wiernemu królowi Jozafatowi

W owych dniach Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: 'Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi'. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: 'Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: «Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz»'. 
Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mattaniasza - lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on: 'Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim! Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie z wami!' 
Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, donośnym i wysokim głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: 'Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło'. Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość. 
W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Ammonici i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić. Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto zobaczyli trupy leżące na ziemi: nikt nie uszedł z życiem.
Ef 6, 12. 14; 2 Krn 20, 17

W. Nie toczymy walki  przeciw krwi i ciału, / lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, / przeciw pierwiastkom duchowym zła. * Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą.
K. Zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana. W. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą.

 LG tom III: Piątek XV zw, str. 420-421

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach
(nr 43. 47-49) 

Przemówienie o Eucharystii do nowo ochrzczonych

Oczyszczony i przyozdobiony oznakami godności chrześcijańskiej, zbliża się orszak nowo ochrzczonych do ołtarza Chrystusowego mówiąc: 'Przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który uwesela młodość moją'. Porzuciwszy szatę dawnego grzechu, a dostąpiwszy 'nowej młodości orła' pośpiesza ku niebieskiej uczcie. Przychodzi zatem, a widząc przygotowany święty ołtarz, woła: 'Stół dla mnie zastawiłeś'. Następnie Dawid wkłada w jego usta słowa: 'Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie brak. Na pastwiskach pozwala mi przebywać. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć'. I dalej: 'Chociażbym przechodził w cieniu śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz wobec tych, którzy mnie dręczą. Namaściłeś mą głowę olejkiem i jakże wspaniały jest Twój zachwycający kielich'. 
Niezwykłym wydarzeniem była manna, którą Bóg zsyłał praojcom, ci zaś każdego dnia spożywali pokarm z nieba. Toteż powiedziano: 'Chleb aniołów pożywał człowiek'. Jednakże wszyscy, którzy go spożywali, umarli na pustyni. Pokarm zaś, który ty przyjmujesz, 'chleb żywy, który z nieba zstąpił', posila na żywot wieczny. Kto go przyjmuje, 'nie umrze na wieki', bo jest Ciałem Chrystusa. 
Zastanów się teraz, czy doskonalszy jest chleb aniołów, czy Ciało Chrystusa dające życie wieczne. Tamten pokarm był z nieba, ten przewyższa niebiosa; tamten należał do niebios - ten do Pana niebios, tamten, zachowany do następnego dnia, ulegał zepsuciu, ten wolny jest od wszelkiego zepsucia; kto przyjmuje go z wiarą i czcią, nigdy nie dozna zniszczenia. Dla Izraelitów woda wypłynęła ze skały, dla ciebie - Krew z boku Chrystusa. Tamtym na krótki czas woda ugasiła pragnienie, dla ciebie Krew płynie na wieki. Izraelita pił, i nadal odczuwa pragnienie, ty zaś, gdy będziesz pił, nie będziesz nigdy pragnął. Tamto było cieniem, to rzeczywistością. 
Jeśli to, co wprawia cię w podziw, jest cieniem, jakże wspaniałą musi być rzeczywistość, której cień sam wywołuje zdumienie. Posłuchaj, iż to, co się działo w czasach praojców, było zaledwie cieniem: 'Pili - powiada Apostoł - z towarzyszącej im skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości nie upodobał sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. To zaś stało się jako zapowiedź dla nas'. Teraz już wiesz, co bardziej doskonałe: doskonalsze jest światło niż cień, prawda niż zapowiedź, doskonalsze jest Ciało Stwórcy niż manna z nieba.

1 Kor 10, 1-2. 11. 3-4

W. Nasi ojcowie  wszyscy przeszli przez morze / i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu; * A wszystko to przydarzyło się im / jako zapowiedź rzeczy przyszłych.
K. Wszyscy spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. W. A wszystko to przydarzyło się im /jako zapowiedź rzeczy przyszłych.


 LG tom III: Piątek XV zw, str. 422; LG skrócone: XV tydzień Okresu Zwykłego, str. 621 

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

LG tom III: Czwartek XV zw, str. 41
2017-07-20 03:39:22


Z Pierwszej Księgi Królewskiej

22, 1-9. 15-23. 29. 34-38

Ujawnienie zamiaru Boga co do bezbożnego króla Achaba

Przez trzy lata panował pokój, nie było wojny między Aramem a Izraelem. W trzecim roku król judzki Jozafat odwiedził króla izraelskiego. Wówczas król izraelski rzekł do swoich sług: 'Czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie do nas należy? A my nie kwapimy się do odebrania go królowi Aramu!' Następnie zwrócił się do Jozafata: 'Czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w Gileadzie?' Jozafat zaś odpowiedział królowi Izraela: 'Ja tak, jak i ty; lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie'. Ponadto Jozafat rzekł królowi izraelskiemu: 'Najpierw zapytaj, proszę, o słowo Pana!' Król więc izraelski zgromadził około czterystu proroków i rzekł do nich: 'Czy powinienem wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinienem tego zaniechać?' A oni odpowiedzieli: 'Wyruszaj, z pewnością Pan da je w ręce króla'. Jednak Jozafat rzekł: 'Czy nie ma tu jeszcze jakiegoś proroka Pańskiego, abyśmy mogli przez niego zapytać?' Na to król izraelski odrzekł Jozafatowi: 'Jest jeszcze jeden mąż, przez którego można zapytać Pana, ale ja go nienawidzę, bo nie prorokuje mi dobrze, tylko źle. To jest Micheasz, syn Jimli'. Wtedy Jozafat powiedział: 'Nie mów tak, królu!' Zawołał więc król izraelski któregoś dworzanina i rzekł: 'Pośpiesz się po Micheasza, syna Jimli!' 
Potem przyszedł Micheasz przed króla. Wtedy się król do niego odezwał: 'Micheaszu! Czy powinniśmy wyruszyć na wojnę o Ramot w Gileadzie, czy też powinniśmy tego zaniechać?' Wtedy do niego przemówił: 'Wyruszaj i zwyciężaj, a Pan da je w ręce króla'. Król zaś mu powiedział: 'Ile razy ja cię mam zaklinać, żebyś mi mówił tylko prawdę w imieniu Pana?' Wówczas rzekł: 'Ujrzałem całego Izraela rozproszonego po górach jak owce bez pasterza, i Pan rzekł: Nie ma nad nimi pana. Niech wróci każdy w pokoju do swego domu'. Wtedy król izraelski zwrócił się do Jozafata: 'Czyż ci nie powiedziałem? Nie prorokuje mi pomyślności, tylko nieszczęścia'. Tamten zaś dalej mówił: 'Dlatego słuchaj wyroku Pańskiego! Ujrzałem Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie. Wówczas Pan rzekł: «Kto zwiedzie Achaba, aby poszedł i poległ w Ramot w Gileadzie?» Gdy zaś jeden rzekł tak, a drugi mówił inaczej, wystąpił pewien duch i stanąwszy przed Panem powiedział: «Ja go zwiodę». Wtedy Pan rzekł do niego: «Jak?» On zaś odrzekł: «Wyjdę i stanę się duchem kłamstwa w ustach wszystkich jego proroków». Wówczas rzekł: «Możesz zwieść, to ci się uda. Idź i tak uczyń!» Dał więc Pan teraz ducha kłamstwa w usta tych wszystkich twoich proroków. A na ciebie Pan ma zesłać nieszczęście'. 
Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król swojemu woźnicy: 'Zawróć i wywieź mnie spośród wojska, bo zostałem zraniony'. Tego dnia rozgorzała walka, a król utrzymał się stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew rany ściekała do wnętrza rydwanu. O zachodzie słońca obóz obiegło wołanie: 'Każdy do swego miasta i każdy do swego kraju! Król zmarł!' 
A potem powrócili do Samarii. Następnie pogrzebano króla w Samarii. Potem obmyto rydwan nad sadzawką Samarii. Wtedy psy zlizały z niego krew, a nierządnice obmyły według zapowiedzi, którą wyrzekł Pan.
Jr 29, 8. 9. 11; Pwt 18, 18

W. Nie dajcie się wprowadzić w błąd  przez waszych proroków, / oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. * Jestem bowiem świadomy zamiarów, / jakie zamyślam co do was, mówi Pan.
K. Wzbudzę im proroka i włożę w jego usta moje słowa.W. Jestem bowiem świadomy zamiarów, / jakie zamyślam co do was, mówi Pan.

 LG tom III: Czwartek XV zw, str. 416-418

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach
(nr 29-30. 34-35. 37. 42) 

Wyjaśnienie obrzędów następujących po udzieleniu chrztu

Po wyjściu z wody podszedłeś do biskupa. Rozważ, co wtedy nastąpiło. Czyż nie to, o czym mówi Dawid: 'Jak olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona'? O tym samym olejku mówi także Salomon: 'Imię twoje jak rozlany olejek, toteż dziewczęta umiłowały cię i pociągnęły'. Panie Jezu! Jakże wiele dusz odnowionych umiłowało cię dzisiaj i zawołało: 'Pociągnij nas za sobą, pobiegniemy za wonią Twych szat', aby zaczerpnąć woni zmartwychwstania. 
Postaraj się zrozumieć znaczenie tego obrzędu, ponieważ 'mędrzec ma oczy w głowie'. Olejek spływa po brodzie dlatego, że jest ona ozdobą młodości, po brodzie zaś Aarona po to, abyś stał się 'plemieniem wybranym', kapłańskim i drogocennym. Wszyscy bowiem dostępujemy namaszczenia łaską duchową, aby stanowić królestwo Boże i kapłaństwo. 
Następnie przyjąłeś białe szaty, aby okazać, iż zdjąłeś już okrycie grzechu, a przywdziałeś czyste szaty niewinności, o których mówi Prorok: 'Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję'. Zarówno bowiem według Starego Prawa, jak i Ewangelii ten, kto przyjmuje chrzest, dostępuje oczyszczenia. Według Prawa, ponieważ Mojżesz dokonał pokropienia gałązką hizopu zanurzoną we krwi baranka; według Ewangelii, ponieważ szaty Chrystusa były białe jak śnieg, kiedy w Ewangelii objawił chwałę swego zmartwychwstania. Bielszym od śniegu jest każdy, któremu grzech został odpuszczony. Dlatego Pan mówi przez proroka Izajasza: 'Choćby grzechy wasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją'. 
Kościół otrzymawszy te szaty przez 'obmycie odrodzenia' woła słowami Pieśni nad Pieśniami: 'Ciemnoskóra jestem i piękna, córki jerozolimskie'. Przyciemniony jest Kościół z powodu słabości ludzkiej natury, piękny dzięki łasce. Przyciemniony, bo składa się z grzeszników, piękny przez sakrament wiary. Córki jerozolimskie widząc owe szaty, wołają: 'Kim jest ta, co występuje cała w bieli?' Była śniada, skądże teraz stała się nagle lśniąco biała? 
Chrystus zaś widząc w białych szatach swój Kościół, za który, jak czytamy w Księdze Zachariasza proroka, przyjął haniebne szaty - to jest, widząc duszę oczyszczoną i obmytą w sakramencie odrodzenia, mówi: 'Jakże piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna! Twe oczy, jak oczy gołębicy', której postać przyjął Duch Święty zstępując na ziemię. 
Rozważ zatem, iż otrzymałeś duchowe znamię: 'Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha wiedzy i pobożności, Ducha świętej bojaźni', i strzeż tego, co otrzymałeś. Naznaczył cię Bóg Ojciec, umocnił Chrystus Pan i dał 'waszym sercom - jak naucza święty Paweł Apostoł - zadatek Ducha Świętego'.

Ef 1, 13-14; 2 Kor 1, 21-22

W. Uwierzywszy,  zostaliście naznaczeni pieczęcią, /obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, * Na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności.
K. Bóg nas namaścił, On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych. W. Na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności.


 LG tom III: Czwartek XV zw, str. 418; LG skrócone: XV tydzień Okresu Zwykłego, str. 621 

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie 

bł. Czesława, prezbitera CZWARTEK
2017-07-20 03:09:38

Patroni

Św. Małgorzata z Antiochii, św. Eliasz z Jerozolimy, św. Ansegisus, św. Aureliusz z Kartaginy, św. Flavian z Antiochii, św. Wulmar, św. Grzegorz Lopez, św. Wilgefortis lub Liberata, św. Józef Barsabas Sprawiedliwy, bł. Czesław, kapłan*


Pierwsze CZYTANIE
Wj 3,13-20

Mojżesz rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».

Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.

Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni twych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu.

Ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli wam wyruszyć, chyba że zmuszony siłą. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was».


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 105

Psalm (Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a)) 

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu 
Albo: Alleluja 

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, * 
głoście Jego dzieła wśród narodów. 
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, * 
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. 

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu 
Albo: Alleluja 

Na wieki pamięta o swoim przymierzu, * 
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, * 
przysiędze danej Izaakowi. 

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu 
Albo: Alleluja 

Bóg swój naród bardzo rozmnożył, * 
uczynił go mocniejszym od jego wrogów. 
Ich serce odmienił, by znienawidzili lud Jego * 
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko. 

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu 
Albo: Alleluja 

Posłał wtedy sługę swego, Mojżesza, * 
i Aarona, wybranego przez siebie. 
Okazali wśród nich Jego znaki * 
i cuda w krainie Chamitów. 

Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu 
Albo: Alleluja


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 

Alleluja, alleluja, alleluja


EWANGELIA
Mt 11, 28-30

Jezus przemówił tymi słowami:

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».


2017-07-19 12:42:27

Monastyczna liturgia godzin z benedyktynkami sakramentkami

JUTRO
godz. 19:00
MIEJSCE: KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA
Do wspólnej modlitwy zapraszają siostry Benedyktynki od Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu

Liturgia Godzin z siostrami:

  • Godzina czytań
  • Kompleta
  • Błogosławieństwo eucharystyczne


2017-07-19 12:34:35

 

Całoroczne obchody 30-lecia śmierci ks. Franciszka Blachnickiego ? informacje i zaproszenie do współpracyOPUBLIKOWANY W: AKTUALNOŚCI
OPUBLIKOWANY PRZEZ: MICKED DNIA 11.03.2017, 22:20:00 (202 ODSŁON) |
Aktualności

Obchody 30-lecia baner

 

Sejm: ponad tysiąc poprawek do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym
2017-07-19 12:28:03

Prezydent, a nie minister sprawiedliwości określi regulamin urzędowania Sądu Najwyższego; to prezydent wskaże też, którzy sędziowie zostaną w składzie SN – to poprawki PiS do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Podczas nocnej burzliwej debaty nad projektem zgłoszono ich ponad tysiąc.

fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

W nocy z wtorku na środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Pierwsze czytanie miało miejsce we wtorek rano. W środę rano Sejm będzie głosował nad skierowaniem projektu do sejmowej komisji.

Stanisław Piotrowicz (PiS) oświadczył, że PiS do proponuje szereg poprawek do projektu, z których zdecydowana większość ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący. Dodał, że kilka poprawek 'jest istotnych'.

Jak poinformował, jedna z nich przewiduje, że regulamin Sądu Najwyższego będzie określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Kolejna – która jest uwzględnieniem sugestii prezydenta – zakłada, iż o tym, kto spośród sędziów pozostanie w SN po uchwaleniu nowej ustawy ostatecznie zdecyduje prezydent

Apel Kościoła w sprawie reformy sądownictwa
2017-07-19 11:16:47

Apel Kościoła w sprawie reformy sądownictwaRzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-AndrianikRoman Koszowski /Foto Goś
KomentarzyPAP

Kościół apeluje do wskich ugrupowań politycznych, aby dążyły do porozumienia, które ma na celu dobro wspólne Polski i jej obywateli - powiedział PAP we wtorek wieczorem rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik odnosząc się do debaty nad reformą sądownictwa.

'Sprawy dotyczące zmiany systemu sądownictwa nie leżą w kompetencjach Kościoła. Niemniej jednak Kościół nie może nie zauważyć, iż debata publiczna w tej kwestii coraz częściej idzie w kierunku konfrontacji i konfliktu' - dodał rzecznik.

Ocenił, że w debacie tej jest 'zbyt mało' dążenia do porozumienia, które ma na celu dobro wspólne Polski. 'Tymczasem św. Jan Paweł II apelował o to w naszym parlamencie zwracając się do wszystkich partii: +Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli - niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny+ (Warszawa, 11.06.1999)' - przypomniał ks. Rytel-Andrianik

W zakonach karmelitańskich: Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny, Matki łaski Bożej
2017-07-19 09:50:25

Środa, 19 lipca 2017
XV tydzień Okresu Zwykłego
III tydzien

Garść informacji:

'Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków dzięki wcieleniu Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu na ziemi, z postanowienia Bożej Opatrzności, Matką-Żywicielką Boskiego Odkupiciela, w sposób szczególny przed innymi szlachetną towarzyszką i pokorną służebnicą Pana. Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa, ofiarując Go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim umierającym na krzyżu, w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i żarliwą miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się nam Matką w porządku łaski' (Lumen gentium, 61).

Dziś we Wrocławiu - I Nieszpory uroczystości bł. Czesława, prezbitera, patrona miasta.

Maryja, Matka Łaski Bożej


2017-07-19 09:38:09

 

 Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

 O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia.

 O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba.

 Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność.

 W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli.

 Wielbimy Ojca i Ducha
Z Synem, któregoś zrodziła,
Gdyż On Cię szatą ozdobił
Pełni świętości i łaski. Amen.

Film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Zobacz film online

Cytat dnia

 Król nad królami i Władca pokoleń
Otworzył dla nas podwoje przybytku
Bardziej świętego niż miejsce najświętsze
Dawnego Prawa.

 Kiedy umierał na wzgórzu Golgoty,
Przebite serce na zawsze się stało
Arką przymierza i bramą zbawienia
Dla wszystkich ludzi.

 Męką Chrystusa obmyci z przewiny
I z Jego śmierci zrodzeni do życia
Sami jesteśmy prawdziwym mieszkaniem
Bożego Ducha.

 Jeden jest Kościół i jedno jest Ciało,
Którego mocą jesteśmy złączeni;
Jedna jest miłość, nadzieja i wiara
W jednego Boga.

 Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
Niech będzie wieczna podzięka i chwała;
Myśli i słowa niech wielbią majestat
Naszego Pana. Amen.

Porządek Mszy św.

NIEDZIELA:
7.00 Godzinki
MSZE  ŚW
7.30, 9.15 - młodzież,
11.45 - dzieci, 18.00
kaplica w Pęcherach godz 8.00
DNI POWSZEDNIE: 18.00
Łbiska - kaplica u Sióstr godz 6.30
Sobota u sióstr godz 7.00
SPOWIEDŹ PÓŁ GODZINY
PRZED MSZĄ ŚW
CHRZTY
DRUGA i CZWARTA NIEDZIELA
MIESIĄCA GODZ 11.45 -                                             
spotkanie przed chrztem SOBOTA
lub piątek po Mszy sw .   

 www.polskie-cmentarze.com   

:: więcej

 

 

Kancelaria parafialna

KANCELARIA CZYNNA: WAKACJE 2017;                                           

Poniedziałek ,środa i piątek od 18.35 do 19.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
tel sprawy pilne 

602-108-026

Tel do poradni rodzinnnej                                                                                                                                                                                                           603-852-745

LINK DO CMETARZA:

https://jazgarzew.

artlookgallery.

com/grobonet/start.php

CARITAS  1 %

w pkt 137 nalezy wpisać numer

KRS:0000225750

w  pkt 139 wpisać "PZC w parafii

Rzymsko katolickiej

pw Sw Rocha w Jazgarzewie

         

ZOBACZ:

 

 

                                                                                                                                                                                    

:: więcej

 

 

Licznik odwiedzin: 985766