Pieśń nad Pieśniami -"Jak przeogromna i nieopisana jest miłość Boga do człowieka .Bóg zakochał się w każdym człowieku i dał mu swoją Milość  w Jezusie Chrystusie. Czlowiek często dzisiaj gardzi tą miłoscią i jej nie rozumie .Oskarża  ponownie Boga jako swego Oblubieńca i ponownie chce Go krzyżować. Bóg dzisiaj nadal chce wylewać swoją miłość na każdego człowieka... (to jest ta relacja Milości Boga i miłosci człowieka ./ciekawe jak my kaplani interpretujemy Pieśn n pieśniami/

Pieśń nad Pieśniami Salomona 

PIEŚŃ PIERWSZA1
 

OBLUBIENICA:


2 Niech mnie ucałuje pocałunkami swych ust! 
Bo miłość twa przedniejsza od wina2. 
3 Woń twych pachnideł słodka, 
olejek rozlany - imię twe, 
dlatego miłują cię dziewczęta. 
4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy!3 
Wprowadź3 mnie, królu, w twe komnaty! 
Cieszyć się będziemy i weselić tobą, 
i sławić twą miłość nad wino; 
[jakże] słusznie cię miłują! 
5 Śniada jestem, lecz piękna, 
córki jerozolimskie, 
jak namioty Kedaru4, 
jak zasłony Szalma4. 
6 Nie patrzcie na mnie, żem śniada, 
że mnie spaliło słońce. 
Synowie mej matki rozgniewali się na mnie, 
postawili mnie na straży winnic: 
a ja mej własnej winnicy5 nie ustrzegłam. 
7 O ty, którego miłuje dusza moja, 
wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada, 
gdzie dajesz im spocząć w południe, 
abym się nie błąkała 
wśród stad twych towarzyszy. 
 

CHÓR:


8 Jeśli nie wiesz6, o najpiękniejsza z niewiast, 
pójdź za śladami trzód 
i paś koźlęta twe 
przy szałasach pasterzy. 
 

OBLUBIENIEC:


9 Do zaprzęgu7 faraona 
przyrównam cię, przyjaciółko moja. 
10 Śliczne są lica twe wśród wisiorków, 
szyja twa wśród korali. 
11 Wisiorki zrobimy ci złote 
z kuleczkami ze srebra. 
 

OBLUBIENICA:


12 Gdy król wśród biesiadników przebywa, 
nard mój rozsiewa woń swoją8. 
13 Mój miły jest mi woreczkiem mirry 
wśród piersi mych położonym9. 
14 Gronem henny10 jest mi umiłowany mój 
w winnicach Engaddi. 
 

OBLUBIENIEC:


15 O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, 
jak piękna, 
oczy twe jak gołębice! 
 

OBLUBIENICA: /to ja ....../


16 Zaiste piękny jesteś, miły mój, 
o jakże uroczy! 
Łoże nasze z zieleni. 
 

OBLUBIENIEC:


17 Belkami domu naszego są cedry, 
a cyprysy ścianami11. 

Pnp 1, 2 - PIEŚŃ PIERWSZA (Pnp 1,2-2,7) - interpretacja alegoryczna - Izrael: Modlitwa o wyprowadzenie z niewoli babilońskiej, o wprowadzenie do świątyni jerozolimskiej i o odnowienie przymierza (Pnp 1,4). Mimo win własnych i ucisku Chaldejczyków ("synowie mej matki") naród nie utracił swego wybraństwa (Pnp 1,5n). Modlitwa o wskazanie drogi powrotu (Pnp 1,7n). Wznowienie stosunku bliskości i miłości (Pnp 2,3-7). Kościół: Pragnienie zjednoczenia z Bogiem, dobrem najwyższym (Pnp 1,2n). Tylko Chrystus może pociągnąć i wprowadzić do życia (Pnp 1,4). Ludzkość nigdy nie utraciła całkowicie swej piękności (Pnp 1,5n). Chrystus ją jeszcze przyozdobi darami nadprzyrodzonym (Pnp 1,11). Transcendentna piękność Kościoła-Oblubienicy (Pnp 2,2). 

Pnp 1, 2 - "Wino" - symbol miłości; por. Pnp 1,4; Pnp 2,4; Pnp 4,10; Pnp 5,1; Pnp 7,10; Pnp 8,2; Mt 26,29; J 2,1-11. 

Pnp 1, 4 - "Pobiegnijmy" - LXX i Wlg dodają: "do wonności olejków twoich". "Wprowadź mię, królu" - hebr.; LXX, Wlg: "Wprowadził mię król". Popr. wg syr., Symmacha. 

Pnp 1, 5 - "Kedar", "Szalma" (inni czytają: "Salomona") - plemiona Beduinów w północnej Arabii, na południowy wschód od Edomu. "Zasłony" namiotów, sporządzone z koziej sierści, były ciemnobrunatne lub czarne. 

Pnp 1, 6 - "Własnej winnicy", czyli samej Oblubienicy (zob. Wstęp). 

Pnp 1, 8 - Wlg: "Jeśli nie znasz siebie". 

Pnp 1, 9 - Oblubienica ze względu na bogaty strój przyrównana jest do zaprzęgu faraona. Inni (może wierniej): "Do klaczy mej w zaprzęgu faraona". Punktem porównania jest jednak ozdobna uprząż. 

Pnp 1, 12 - Spotkanie na wolnym powietrzu w wyobraźni Oblubienicy urasta do królewskiej biesiady. "Nard", zob. przypisy do Pnp 4,13; por. J 12,3. 

Pnp 1, 13 - "Mirra" - wonna żywica w proszku o gorzkim smaku i miłej woni, otrzymywana z wielu gatunków drzew. Cammiphora. Kobiety nosiły ją w woreczku na piersi, aby wdychać jej zapach. 

Pnp 1, 14 - "Henny" - El-henna, arabska nazwa kwiatu białego w kształcie grona, o bardzo silnym i miłym zapachu (Lawsonia alba). 

Pnp 1, 17 - W wyobraźni oblubieńców trawa, na której spoczywają, jest ich łożem małżeńskim, a drzewa tworzą nad nimi jakby pałac

Pieśń nad Pieśniami

OBLUBIENICA:

1 Jam narcyz Saronu1, 
lilia dolin. 

OBLUBIENIEC:


2 Jak lilia pośród cierni, 
tak przyjaciółka ma pośród dziewcząt. 
 

OBLUBIENICA:


3 Jak jabłoń wśród drzew leśnych, 
tak ukochany mój wśród młodzieńców. 
W upragnionym jego cieniu2usiadłam, 
a owoc jego słodki memu podniebieniu. 
4 Wprowadził mnie do domu wina3, 
i sztandarem jego nade mną jest miłość3. 
5 Posilcie mnie plackami z rodzynek, 
wzmocnijcie mnie jabłkami, 
bo chora jestem z miłości. 
6 Lewa jego ręka pod głową moją, 
a prawica jego obejmuje mnie. 
 

OBLUBIENIEC:


7 Zaklinam was, córki jerozolimskie, 
na gazele, na łanie pól: 
Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej4, 
póki nie zechce sama. 
 

PIEŚŃ DRUGA 5
 

OBLUBIENICA:


8 Cicho! Ukochany mój! 
Oto on! Oto nadchodzi! 
Biegnie przez góry, 
skacze po pagórkach. 
9 Umiłowany mój podobny do gazeli, 
do młodego jelenia. 
Oto stoi za naszym murem, 
patrzy przez okno, 
zagląda przez kraty. 
10 Miły mój odzywa się 
i mówi do mnie: 
«Powstań, przyjaciółko ma, 
piękna ma, i pójdź! 
11 Bo oto minęła już zima, 
deszcz ustał i przeszedł. 
12 Na ziemi widać już kwiaty, 
nadszedł czas przycinania winnic6, 
i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. 
13 Drzewo figowe wydało zawiązki owoców 
i winne krzewy kwitnące już pachną. 
Powstań, przyjaciółko ma, 
piękna ma, i pójdź! 
14 Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, 
w szczelinach przepaści, 
ukaż mi swą twarz, 
daj mi usłyszeć swój głos! 
Bo słodki jest głos twój 
i twarz pełna wdzięku». 
 

CHÓR:


15 «Schwytajcie nam lisy, 
małe lisy, 
co pustoszą winnice, 
bo w kwieciu są winnice nasze». 
 

OBLUBIENICA:


16 Mój miły jest mój, a ja jestem jego, 
on stada swe pasie wśród lilii. 
17 Nim wiatr wieczorny powieje 
i znikną cienie, 
wróć7, bądź podobny, mój miły, 
do gazeli, do młodego jelenia 
na górach Beter7! 

Pnp 2, 1 - Inni: "polny" 

Pnp 2, 3 - Por. Łk 1,35. 

Pnp 2, 4 - "Domu wina"; inni "sali biesiadnej". 4b Inni: "wojskiem jego przeciwko mnie jest miłość". Analogiczna potęga miłości u Oblubienicy - por. Pnp 4,9; Pnp 6,4n.10. 

Pnp 2, 7 - "Ukochanej"; inni: "miłości"; por. Pnp 3,5; Pnp 8,4. 

Pnp 2, 8 - PIEŚŃ DRUGA (Pnp 2,8-3,5) - interpretacja alegoryczna - Izrael: Dobra nowina o zakończeniu niewoli (Pnp 2,8-13); por. Pnp 2,8 z Iz 52,7. Wiosna to symbol nowego życia w odzyskanej Palestynie (Pnp 2,11nn), gdzie pasożytują jeszcze obce narody (Pnp 2,15). Przylgnięcie do Oblubieńca po nocnym szukaniu (Pnp 3,4) - to może gorące nawrócenie po powrocie z niewoli (czasy Ezdrasza i Nehemiasza). Wprowadzenie Pana do świątyni i zjednoczenie (Pnp 3,4n). Kościół: nawiedzenie ludzkości przez Wcielenie (Pnp 2,8n). Chrystus przychodzi, by człowieka powołać, to znaczy wywołać go (Pnp 2,10) z krainy grzechu i śmierci do życia wiecznego. Wiosna (Pnp 2,11-13) jest symbolem wiecznego życia i ma znaczenie eschatologiczne. Kościół musi przejść próbę wiary i wierności (nocne szukanie Pnp 3,1-5). 

Pnp 2, 12 - Inni: "czas pieśni". 

Pnp 2, 17 - "Wróć" - można też tłumaczyć: :odwróć się" albo: "idź", "przechadzaj się". "Beter" - znaczenie niepewne. Może oznaczać góry "przepaściste". Niektórzy w oparciu o Pnp 4,6 i Pnp 8,14 chcą tu widzieć nazwę jakiejś balsamicznej rośliny