Porzućmy nieczyste pragnienia złych czynów , abyśmy na przyszłym sądzie mogli doznać opieki Jego miłosierdzia Św Klemens I papież Brewiarz z wtorku 29.10.2019 r /POSŁUCHAJ PIEŚNI RELIGIJNEJ " PRZEOGROMNA ZIEMIO "na jotubie" O OBŁĄKANYM PO

 

Przeogromna Ziemio

Tekst piosenki

1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk. a C Wykrzykuj radośnie ,śpiewaj Mu i graj. dE Świetlisty Księżycu, niebo pełne gwiazd aC I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz! dE

Ref: O Najwyższy nasz F, na dłonie wzniesione me spójrz .e Niech płynie chwała F jak kadzidłem dym. /2x E

2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci, Potoki niech nucą, tafla jezior lśni A szczytów majestat, sięgający chmur, Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.

3. Sam długo błądziłem szukając Twych dróg. Patrzyłem na piękno, Twoich palców cud. Aż wreście dostrzegłem, żeś Ty stworzył świat, Że ludzie to owce, a Tyś pasterz nasz.

I CZYTANIELG tom IV: Wtorek XXX zw, str. 350-351

Z Księgi Mądrości 3, 1-19 
Sprawiedliwi posiądą królestwo.

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.

W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana: nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Żony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród!

Błogosławiona niepłodna, ale nieskalana, która nie zaznała grzesznego współżycia w łożu; w czas nawiedzenia dusz wyda plon. I eunuch, co nie skalał swych rąk nieprawością ani nic złego nie myślał przeciw Bogu: za wierność otrzyma łaskę szczególną i dział pełen radości w Świątyni Pańskiej. Wspaniałe są owoce dobrych wysiłków, a korzeń mądrości nie usycha.

A dzieci cudzołożników nie osiągną celu, zniknie potomstwo nieprawego łoża. Jeśli nawet żyć będą długo - za nic będą miani i na końcu niechlubna będzie ich starość. A jeśli wcześnie pomrą, będą bez nadziei i bez pociechy w dzień sądu: bo straszny jest kres plemienia grzesznego!

RESPONSORIUM

Mdr 3, 6. 7. 9

W. Pan doświadczył † swoich wybranych jak złoto w tyglu / i przyjął ich jak całopalną ofiarę. / W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją, * Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

K. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali. W. Łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
 

II CZYTANIE

LG tom IV: Wtorek XXX zw, str. 351-352

Z Listu św. Klemensa I, papieża, do Koryntian (rozdz. 24, 1-5; 27, 1 - 29, 1) Bóg jest wierny w swoich obietnicach

Popatrzmy, umiłowani, jak Bóg nieustannie wskazuje na przyszłe zmartwychwstanie, czego zaczątki dał w Panu Jezusie Chrystusie, wskrzesiwszy Go z martwych. Przyjrzyjmy się zmartwychwstaniu, które się dokonuje regularnie w oznaczonym czasie. Dzień i noc ukazują nam zmartwychwstanie; noc zapada, powstaje dzień, odchodzi dzień i następuje noc. Popatrzmy na płody ziemi. Czym jest ziarno i jak powstaje? Oto siewca wyszedł i wrzucił w ziemię ziarna. Wyschnięte i nagie wpadają w ziemię i ulegają rozkładowi. Następnie cudowna Boża Opatrzność budzi je z rozkładu: z jednego powstają liczne ziarna i przynoszą plon.

W takiej nadziei niech nasze serca przylgną do Tego, który wierny jest w swych obietnicach i sprawiedliwy w swoich wyrokach. Ten, który zabronił kłamstwa, nade wszystko sam nie kłamie; nic nie ma niemożliwego dla Boga prócz kłamstwa. Ożywmy zatem naszą wiarę w Jego obietnice i pamiętajmy, że wszystko jest w Jego mocy.

Słowem swej potęgi ustanowił wszystko i słowem potrafi wszystko unicestwić. "Któż powie Mu: co uczyniłeś? Albo kto się oprze sile Jego potęgi?" Wszystko czyni, kiedy chce i jak chce, a nic z tego, co rozkazał, nie przepadnie. Wszystko bowiem jest przed Nim, i nic się nie skryje przed Jego wolą, albowiem "niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon; dzień dla dnia opowieść snuje i noc nocy przekazuje wiadomość; nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano".

Ponieważ zatem Bóg widzi wszystko i wszystko słyszy, lękajmy się Go. Porzućmy nieczyste pragnienia złych czynów, abyśmy na przyszłym sądzie mogli doznać opieki Jego miłosierdzia. Bo któż z nas może ujść Jego potężnej ręce? Jakiż świat mógłby przyjąć tego, co przed Nim ucieka? Mówi oto na innym miejscu Pismo: "Gdzież pójdę i gdzie się ukryję przed Twoim obliczem? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jeśli na krańce ziemi odejdę, tam również jest Twoja prawica; jeśli w otchłani się położę, i tam jest duch Twój". Gdzież zatem odejść albo gdzie uciec przed Tym, który ogarnia wszystko?

Zbliżmy się przeto do Boga w świętości serca, wznośmy do Niego ręce czyste i nieskalane, miłujmy miłosiernego i łaskawego naszego Ojca, który uczynił nas cząstką swojego dziedzictwa.

RESPONSORIUM

por. Est 4, 17b; Ps 44, 26; Est 4, 17c

W. Panie, Królu wszechmogący, † w Twojej mocy jest wszystko, / i nie ma nikogo, kto by się mógł sprzeciwić Twojej woli. * Wyzwól nas przez swoją łaskę.

K. Ty stworzyłeś niebo i ziemię, i wszystko, co jest pod niebem. W. Wyzwól nas przez swoją łaskę

MODLITWA
 

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość † i daj nam ukochać Twoje przykazania, * abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Galeria

wstecz