K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen. 

 

HYMN

LG tom III: Środa I, str. 612; LG skrócone: Środa I, str. 769
 

1 Tobie, Mądrości przedwieczna,

Chwała niech będzie na zawsze,

Tobie, co serca przenikasz,

Krzepiąc je łaski darami.
 

2 Strzeżesz, najlepszy Pasterzu,

Dobrych, lecz szukasz zgubionych;

Policz nas między swe owce,

Wprowadź na łąki obfite.
 

3 Kiedy zaś wyrok ogłosisz,

Gniew swój powstrzymaj, o Sędzio,

Wybaw od losu skazanych,

Złącz nas z wybraną owczarnią.
 

4 Tobie, nasz Odkupicielu,

Który królujesz wszechwładnie,

Cześć niechaj będzie najwyższa

Teraz i w całej wieczności. Amen.
 

 

PSALMODIA

 

1 ant. Miłuję Cię, Panie, * mocy moja. †
 

Psalm 18, 2-30
Dziękczynienie za wybawienie i zwycięstwo

W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi (Ap 11, 13)
 

I

 

Miłuję Cię, Panie, mocy moja, *

† Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu,

Boże, skało moja, na którą się chronię, *

tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały, *

i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Ogarnęły mnie fale śmierci *

i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.

Oplątały mnie pęta Otchłani, *

schwyciły mnie sidła śmierci.

Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *

wołałem do mojego Boga;

I głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *

dotarł mój krzyk do uszu Jego.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Miłuję Cię, Panie, mocy moja.
 

2 ant. Pan mnie ocalił, * gdyż mnie miłuje.
 

II

 

Zatrzęsła się i zadrżała ziemia, †

poruszyły się góry w posadach, *

zatrzęsły się, bo On zapłonął gniewem.

Z Jego nozdrzy dym się uniósł, †

a z Jego ust ogień trawiący, *

węgle zapłonęły od niego.

Nagiął niebiosa i zstąpił, *

czarna chmura pod Jego stopami.

Dosiadł cheruba i leciał, *

a skrzydła wiatru Go niosły.

Z mroku uczynił sobie zasłonę, *

okrył się ciemną wodą i gęstą chmurą.

Od blasku Jego obecności *

rozpaliły się węgle ogniste.

Pan z nieba odezwał się grzmotem, *

zabrzmiał głos Najwyższego.

Wypuścił swoje strzały i rozproszył wrogów, *

cisnął błyskawice i wprawił ich w zamęt.

Aż ukazało się dno morza *

i odsłoniły się fundamenty ziemi,

Od groźby Twojej, Panie, *

od uderzenia wichru Twego gniewu.

Wyciągnął rękę z wysoka i mnie pochwycił, *

wydobył mnie z toni ogromnej.

Od przemożnego nieprzyjaciela mnie wybawił, *

od mocniejszych ode mnie, którzy mnie nienawidzą.

Napadli na mnie w dzień złowrogi, *

lecz Pan był moim obrońcą.

Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, *

ocalił, gdyż mnie miłuje.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Pan mnie ocalił, gdyż mnie miłuje.
 

3 ant. Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, * rozświetlasz moje ciemności.
 

III

 

Za sprawiedliwość moją Pan mnie wynagrodził, *

odpłacił mi według czystości rąk moich.

Strzegłem bowiem dróg Pana *

i przez grzech nie odszedłem od mojego Boga,

Bo miałem przed oczyma wszystkie Jego przykazania *

i Jego poleceń nie odrzuciłem od siebie.

Byłem wobec Niego bez skazy *

i winy się ustrzegłem.

Odpłacił mi Pan według mej sprawiedliwości, *

według czystości rąk moich przed Jego oczyma.

Miłość masz dla miłującego, *

ze sprawiedliwym postępujesz sprawiedliwie,

Czystemu swą czystość ukazujesz, *

wobec przebiegłego jesteś przebiegły.

Albowiem Ty wybawiasz naród pokorny, *

a oczy wyniosłych poniżasz.

Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, *

Boże mój, rozświetlasz moje ciemności.

Dzięki Twej pomocy rozbijam wrogie zastępy, *

dzięki mojemu Bogu mury zdobywam.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Ty, Panie, zapalasz moją pochodnię, / rozświetlasz moje ciemności.
 

 

 

 

K. Wszyscy się dziwili pełnym wdzięku słowom.

W. Które płynęły z ust Jezusa.

Jeżeli poniżej nie wyświetliły się teksty czytań i Te Deum, kliknij tutaj i przeładuj tę stronę
(dotyczy głównie użytkowników urządzeń mobilnych).

I CZYTANIE

LG tom III: Środa IX zw, str. 244-245
Z Księgi Hioba


32, 1-6; 33, 1-22


Elihu mówi o tajemnicy Boga

 

W wersji PREMIUM znajdziesz tutaj wprowadzenie do niniejszego czytania.

 

I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż w oczach własnych był on sprawiedliwy. Wtedy wybuchnął gniewem Elihu, syn Barakeela, Buzyta, ze szczepu Ram. Rozgniewał się na Hioba, że się uznaje za sprawiedliwego u Boga. Rozgniewał się i na trzech przyjaciół, że nie znaleźli odpowiedzi i potępili Boga. Odwlekał jednak Elihu rozmowę swą z Hiobem, ponieważ tamci wiekiem byli od niego starsi. Teraz Elihu zauważył, że trzej mężowie nie wiedzą, co odpowiedzieć, i wybuchnął gniewem.

Zabrał głos Elihu, syn Barakeela, Buzyta, i rzekł: "Co do lat jestem młody, wy zaś jesteście już starzy; stąd się przeląkłem, strwożyłem, nie ujawniłem swej wiedzy. Chciej słuchać, Hiobie, mej mowy, nadstaw ucha na wszystkie me słowa. Pomyśleć chciej, usta otwarłem, język mówi pod podniebieniem, prawe me serce i mowa, czysta w mych ustach jest mądrość. I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło. Jeśli zdołasz, odpowiedz! Sprzeciw się, przedstaw swą sprawę! Tylem, co ty, wart u Boga. I jam jest z gliny zrobiony. Niech mowy cię moje nie płoszą, powagą cię nie przytłaczam.

Ale tyś mówił do moich uszu, słyszałem dźwięk twoich słów: «Czysty jestem, bez grzechu, niewinny i nie mam zmazy. A znalazł On u mnie niewierność, za wroga mnie swego uważa. Nogi me zakuł w kajdany, baczy na każdy mój krok».

Tu nie masz słuszności - powiadam, bo wyższy jest Bóg od człowieka. Czemu się z Nim spierałeś: «Moje słowa są bez odpowiedzi»? Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa. We śnie i w nocnym widzeniu, gdy spada sen na człowieka; i w czasie drzemki na łóżku otwiera On ludziom oczy, przerażenie budzi w ich sercu. Chce odwieść człowieka od grzechu i męża uwolnić od pychy, uchronić duszę od grobu, a życie - od ciosu dzidy.

Przez cierpienie nawraca na łożu i udrękę w kościach nieustanną. Kiedy posiłek już zbrzydnie i smaczne pokarmy są wstrętne; gdy ciało mu w oczach zanika i nagie kości zostają, jego dusza się zbliża do grobu, a życie do miejsca umarłych".

RESPONSORIUM

Rz 11, 33-34

W. O głębokości bogactw, † mądrości i wiedzy Boga! * Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi!

K. Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? W. Jakże niezbadane są Jego wyroki / i nie do wyśledzenia Jego drogi!

II CZYTANIE

LG tom III: Środa IX zw, str. 245-247
 

Z komentarza św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Księgi Hioba

(księga 23, 23-24)


Prawdziwa wiedza unika wyniosłości

"Chciej słuchać, Hiobie, mej mowy, nadstaw ucho na wszystkie me słowa". Wiedza ludzi zarozumiałych tym się odznacza, iż kiedy nauczają, nie umieją tego czynić z pokorą i nie potrafią przekazać w sposób wiarygodny prawdy, którą dobrze znają. Z samej ich mowy wynika, iż dzięki nauczaniu uważają siebie za bardzo wysoko postawionych, podczas gdy na swych uczniów patrzą jako na pozostających o wiele poniżej, nieomal w przepaści.

Słusznie przeto mówi do nich Pan ustami proroka: "Sprawowaliście władzę nad nimi surowo i bezwzględnie". Istotnie, surowo i bezwzględnie rządzą ci, którzy nie starają się o poprawienie swoich podopiecznych spokojnym przekonywaniem, ale surowo postępując starają się ich ugiąć.

Prawdziwa natomiast wiedza tym bardziej wystrzega się pychy, nawet w myśli, im gorliwiej strzałami słów godzi w tego, kto jest nauczycielem pychy. Zabiega, aby swoim wyniosłym zachowaniem nie przepowiadać tego, którego świętymi słowami zwalcza w sercach słuchaczy. Toteż stara się życiem i słowami ukazywać pokorę, nauczycielkę i matkę wszystkich cnót, tak aby uczniowie prawdy dostrzegali ją zachowywaną w życiu raczej niż głoszoną w słowach.

Dlatego święty Paweł, zapominając niejako o wzniosłości swego apostolatu, mówi: "Staliśmy się jako dzieci pośrodku was". Podobnie też, kiedy apostoł Piotr powiada: "Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was", zaraz dodaje, wskazując na sposób, w jaki należy nauczać: "Ale zachowujcie czyste sumienie z łagodnością, bojaźnią i w dobrej intencji".

Kiedy zaś święty Paweł mówi do swego ucznia Tymoteusza: "Zachęcaj i nauczaj z całą powagą", nie zaleca rozkazywania, ale powagę, która wynika ze sposobu życia. Z powagą naucza się wówczas, kiedy wpierw spełnia się to, czego się naucza. Gdy bowiem postępowanie przeszkadza słowom, wówczas nauczanie traci wiarygodność. Tak więc Apostoł nie zaleca wzniosłości w przepowiadaniu, ale wiarygodność płynącą z dobrego życia. Stąd też o Panu naszym napisano: "Uczył ich jako Ten, który ma władzę, nie zaś jak uczeni w Piśmie i faryzeusze". To właśnie Pan przede wszystkim przemawiał z mocą, ponieważ nie popełnił żadnego czynu zasługującego na naganę. Z mocy Bożej bowiem posiadał to, co nam przekazał za pośrednictwem świętości swego człowieczeństwa.


 

RESPONSORIUM

1 P 5, 5; Mt 11, 29

 

W. Wszyscy wobec siebie wzajemnie † przyobleczcie się w pokorę. * Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, / a pokornym łaskę daje.

K. Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, / a pokornym łaskę daje.


 

MODLITWA

LG tom III: Środa IX zw, str. 247; LG skrócone: IX tydzień Okresu Zwykłego, str. 613-614
 

Módlmy się. Boże, Twoja opatrzność nigdy się nie myli w swoich zrządzeniach, † pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi, * i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.