Warszawa, dnia 20 sierpnia 2019 r.
            2167/WDR/2019

                  Przewielebny Księże Proboszczu,
                  Przewielebny Księże Rektorze,

    Komisji Wychowania Katolickiego KEP, dnia 19 sierpnia 2019 r. wystosowała apel do rodziców prawnych i opiekunów, przypominający im o tym, że to oni decydują o udziale dzieci w zajęciach dodatkowych, które są proponowane w szkole. Załączamy jego treść, a także wzór oświadczenia. Zachęcamy do wspierania rodziców w tej i innych inicjatywach związanych
z możliwością wpływania przez nich na program wychowawczy swoich dzieci.

Z serdecznym pozdrowieniem

                               ks. dr Marcin Szczerbiński
                         Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
                       Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:
Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!
Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach
    Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.
    Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
    W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.
    Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania poniżej oraz na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

///////////////////////////////////////////////////////////////////////


....................................................................                                             …................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                      Miejscowość, data

                                                           OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami
zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –
nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

.....................................................................................................................................................................
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.
Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnie o planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numer telefonu ......................................).
W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.


                                                        ......................................................................
                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego