Jak Cię zrozumieć TAJEMNICO co spełniasz się każdego dnia ? KAROL DE FUCO i Jego powołanie.....

Jak Cię zrozumieć ?

1. Jak Cię zrozumieć, Tajemnico, co spełniasz się każdego dnia? Po stokroć i po razy tysiąc Bóg nam w ofierze Siebie dał.

Ref. Myśmy niegodni ofiary tej, myśmy niegodni. Boże, chcąc pojąć, zrozumieć Cię, trzeba się modlić, trzeba się modlić, trzeba się modlić.

2. Tyś wybrał drogę pełną cierni, choć miałeś tron u nieba bram I stałeś się jak my śmiertelny, by życie Swoje oddać nam.

3. Za nasze grzechy i niestałość Ty, Boży Syn, Przedwieczna Myśl, wciąż nam oddajesz Krew i Ciało, byśmy na wieki mogli żyć.

4. Więc, czy to w pracy, czy w spoczynku, będziemy z Ciebie czerpać wzór, dziękując Tobie, Boży Synu za mękę Twoją i za ból.

Kartuzi – katolicki zakon męski i żeński o bardzo surowej regule, założony w 1084 roku przez św. Brunona z Kolonii. Reguła zakonna, zwana „Consuetudines Cartusiae”, została spisana przez piątego przeora Wielkiej Kartuzji, Guigo I już po śmierci założyciela.

Pełna nazwa: Zakon Kartuzów

Nazwa łacińska: Ordo Carthusiensis

Kościół: rzymskokatolicki

Skrót zakonny: OCart

Założyciel: Bruno Kartuz

Założenie: 1084

Jestem przekonany, że ci, którzy potrafią czytać między wierszami, dostrzegą w tej książce wewnętrzny ogień płonący w tym Bożym człowieku.
Thierry Paillard
Autor książki to człowiek modlitwy. Od blisko trzydziestu lat jest mistrzem nowicjatu w zakonie kartuzów. Ze względu na pragnienie życia w ukryciu nie ujawnia swego nazwiska.
W tej książce stawia odważne pytania dotyczące dialogu z Bogiem, jakie nurtują zarówno wierzących, jak i niewierzących. Pisze o rozterkach, których doświadcza każdy, kto się modli.
Odpowiedzi znajduje w Piśmie Świętym, u Ojców Kościoła i mistyków. Czerpiąc z własnych doświadczeń i bogatej tradycji mniszej, przystępnie omawia etapy i stopnie modlitwy wewnętrznej. Przybliża także istotę nadzwyczajnych zjawisk, takich jak ekstaza, lewitacja czy stygmaty.
Odkrywany przed czytelnikiem fascynujący świat kontemplacji okazuje się dostępny dla każdego wierzącego, o ile będzie wystarczająco otwarty na głos Ducha Świętego.

CZYTANIE LG tom IV: Wtorek XXI zw, str. 120-121  brewiarz  z dn 25.06.2020 (Homilia 2, 6, O szatanie kusicielu)

Pięć dróg pojednania z Bogiem

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa

Czy chcecie, bym przypomniał drogi pojednania z Bogiem? Są liczne i różnorodne, a wszystkie prowadzą do nieba. Pierwszą jest potępienie własnych grzechów. "Wyznaj najpierw swe grzechy, aby otrzymać usprawiedliwienie". Dlatego Prorok mówił: "Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego serca". Uznaj zatem swe grzechy. To wystarczy, aby Pan ci przebaczył. Kto bowiem wyznaje swe grzechy, niełatwo powróci do nich na nowo. Porusz swoje sumienie, twego wewnętrznego oskarżyciela, abyś nie spotkał oskarżyciela przed trybunałem Pana. Ta droga pojednania jest najlepsza.

Istnieje także druga, nie gorsza od poprzedniej, a mianowicie: nie pamiętać doznanych krzywd, panować nad gniewem, darować winy bliźnim. Tak czyniąc otrzymamy odpuszczenie win, których dopuściliśmy się względem Pana. To drugi sposób oczyszczenia się z grzechów: "Jeśli bowiem - mówi Pan - przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski".

Chcesz poznać trzecią drogę nawrócenia? Jest nią należyta, żarliwa, płynąca z głębi serca modlitwa.

Jeśli chcesz znać jeszcze czwartą, wymienię jałmużnę. Posiada naprawdę wielką moc.

Ponadto, jeśli ktoś postępuje z pokorą i skromnością, to taka jego postawa usuwa grzechy w nie mniejszym stopniu niż już wymienione. Świadkiem ów celnik, który nie mógł przynieść dobrych czynów, ale w ich miejsce ofiarował cnotę pokory, i w ten sposób uwolnił się od ciężkiego brzemienia grzechów.

Oto ukazaliśmy pięć dróg pojednania z Bogiem. Pierwsza polega na uznaniu grzechów, druga na darowaniu bliźnim krzywd, trzecia na modlitwie, czwarta prowadzi przez jałmużnę, piąta przez pokorę.

Nie bądź przeto bezczynny, ale codziennie postępuj tymi drogami. Są bowiem łatwe, i ubóstwem nie możesz się wymawiać. Jeśli nawet żyjesz w wielkim niedostatku, możesz wyzbyć się gniewu, odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale i wyznawać grzechy, a żadne ubóstwo nie będzie ci przeszkodą. Ale cóż mówię? Nawet na tej drodze pokuty, na której wypada dzielić się pieniędzmi (mam na myśli jałmużnę), ubóstwo nie przeszkadza w wypełnieniu przykazania. Pokazała to wdowa, która ofiarowała dwa pieniążki.

Skoro więc nauczyliśmy się sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy z tych lekarstw, abyśmy po odzyskaniu zdrowia mogli z ufnością przystąpić do świętego stołu, abyśmy z wielką radością podążali na spotkanie Chrystusa, Króla chwały, i na zawsze osiągnęli dobra wieczne przez łaskę, miłosierdzie i dobroć Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

RESPONSORIUM

Tb 12, 8-9; Łk 6, 37-38

W. Dobra jest modlitwa z postem, † a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby. * Jałmużna bowiem oczyszcza z grzechów.

K. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, dawajcie, a będzie wam dane. W. Jałmużna bowiem oczyszcza z grzechów.

MODLITWA

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, †daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,† który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Psalm 12

Przeciw zakłamaniu

Ze względu na nas, biednych, Ojciec raczył posłać Syna (św. Augustyn) Ratuj nas, Panie, bo braknie pobożnych, * znikła wierność wśród ludzi. Wszyscy okłamują swych bliźnich, * z obłudą w sercu mówią podstępnymi wargami. Niech Pan wygubi wszystkie podstępne wargi * i języki skłonne do zuchwalstwa, Tych, którzy mówią: "Naszą siłą język, † usta nasze nam służą, * któż jest naszym panem?" Pan mówi: "Teraz powstanę, † wobec utrapienia pokornych i jęku ubogich, * dam zbawienie temu, który go pożąda". Słowa Pana są szczere, † wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, * siedmiokroć oczyszczone. Ty nas zachowasz, Panie, * na wieki nas ustrzeżesz od tego plemienia. Występni krążą dokoła, * gdy nikczemność bierze górę wśród ludzi.Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa oddania bł. Karola de Foucauld

Mój Ojcze,
powierzam się Tobie.
Uczyń ze mną, co zechcesz. 

Cokolwiek uczynisz ze mną,
dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. 

W Twoje ręce powierzam ducha mego
z całą miłością mego serca. 

Kocham Cię
i miłość przynagla mnie,
by oddać się całkowicie w Twoje ręce,
z nieskończoną ufnością,

Galeria

wstecz